Konsolidační balíček 2024

Vydáno: 31 minut čtení

Poslanecká sněmovna začala v červenci projednávat návrh konsolidačního balíčku, který vláda schválila na konci června. Tento článek v úvodu upozorňuje na nejdůležitější změny, které návrh s účinností od 1. 1. 2024 přináší do běžné účetní praxe. V dalších částech se článek věnuje změnám v daních z příjmů a DPH.

Konsolidační balíček 2024
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Úvodem
Návrh konsolidačního balíčku (dále jen návrh) je velice rozsáhlý a zasahuje celkem do 63 zákonů. Návrh nemění účetní předpisy, ale přináší celou řadu daňových změn a dále např. změny v
odvodech pojistného na důchodové pojištění u OSVČ
a změny v
odvodech pojistného u dohod o provedení práce
.
Z daňových změn jsou pro běžnou praxi zřejmě nejrozsáhlejší změny v
daních z příjmů
, kde je navíc u daně z příjmů fyzických osob navržena koncepční změna v osvobození ostatních příjmů (zavedení úhrnného limitu pro osvobození 50 000 Kč ročně).
Nejvíce starostí způsobí změny – navržené změny se týkají především sazeb DPH. I kdyby se měnila jen daňová sazba, tak by to byla velká komplikace života běžné účetní – tak tomu má být např. u vodného a stočného, kde je navržena sazba daně 12 %. Při vyúčtování vodného a stočného za období roku 2023 se tedy uplatní sazba daně 10 %, pokud bude odečet proveden do 31. 12. 2023; pokud by však byl odečet proveden až počátkem roku 2024, tak by se muselo pracovat jak se sazbou 10 % (u záloh uhrazených do konce roku 2023), tak se sazbou 12 % u eventuálního doplatku. Obdobné problémy přináší i změna sazby směrem dolů jako je navrženo u stavebních a montážních prací u staveb pro bydlení – např. u dokončeného rodinného domu nebo u nedokončeného rodinného domu s podlahovou plochou do 350 m2 se na zálohy uhrazené do konce roku 2023 uplatní sazba 15 % a na doplatky od 1. 1. 2024 sazba 12 %.
Dopad navržených změn sazeb DPH je umocněn přeřazením některých plnění zejména ze snížené do základní sazby daně. Např. restaurace se tak budou muset vypořádat nejen s přeřazením nabízených jídel ze sazby 10 % do sazby 12 %, ale třeba i s přeřazením limonád a točeného piva ze sazby 10 % do základní sazby 21 %.
Velice pracné bude podání
přiznání k dani z nemovitých věcí
– v přiznání podávaném v lednu 2024 bude nutné zohlednit značně přepracovanou úpravu daně z nemovitých věcí. I když nedojde k 1. 1. 2024 žádným vlastnickým změnám proti 1. 1. 2023, bude nutné vyhodnotit povinnost podat daňové přiznání. Podnikatelé např. budou muset nově zdaňovat jako zpevněné plochy jakékoli zpevněné plochy pozemků (dosud se to týká jen pozemků zapsaných jako ostatní plocha) – bude tedy nutné se seznámit nejen s novelizovaným zněním zákona o dani z nemovitých věcí, ale posoudit, zda je pozemek používaný k podnikání zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce nebo zda zpevnění takovou stavbou není.
Změny v dani z nemovitých věcí spočívají především v zavedení státní části daně, která bude spolu s místní částí daně součástí celkové daňové povinnosti. Vysvětlení této změny by vydalo na samostatný článek, ale třeba pro zemědělské pozemky je poměrně jednoduché – kromě místní části daně, která se stanoví dle dosavadních pravidel, se do celkové daňové povinnosti ještě připočte stejně velká státní část daně a v tomto případě tedy bude oproti dnešním pravidlům daň dvojnásobná.
Pro mzdové účetní návrh
obnovuje platbu pojistného na nemocenské pojištění zaměstnanci
– od lednových mezd tak bude nutné zaměstnancům srážet pojistné na sociální zabezpečení sazbou 7,1 % místo současné sazby 6,5 %, a proto také bude nutná aktualizace mzdových programů pro rok 2024.
Mzdovým účtárnám nepochybně přidělají také hodně práce navrhované
změny u dohod o provedení práce
. Veškeré dohody o provedení práce (tedy i ty, ze kterých nadále nebude odváděno pojistné na sociální zabezpečení) se budou ohlašovat správám sociálního zabezpečení. Pro účast na nemocenském pojištění (a tedy i pro odvod pojistného na sociá