Orgány obce v roli zřizovatele příspěvkové organizace

Vydáno: 30 minut čtení

Tímto textem navazujeme na sérii příspěvků, které se věnují příspěvkovým organizacím zřizovaným územními samosprávnými celky, se zaměřením na organizace zřizované obcemi. Následující text se věnuje postavení a pravomocím orgánů obce, které plní vůči příspěvkovým organizacím úkoly zřizovatele. Jak dokazuje rozhodovací praxe soudů, i na této problematice lze dokladovat dělbu moci mezi zastupitelstvo a radu ve vztahu k vyhrazeným pravomocem.

Orgány obce v roli zřizovatele příspěvkové organizace
JUDr.
Václav
Dobrozemský
Připomeneme, že zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) obsahuje právní regulaci speciálního typu právnické osoby – příspěvkové organizace. Jedná se o subjekt veřejného práva zřízený k plnění úkolů ve veřejném zájmu a jde o jednu z forem veřejného ústavu.1) Příspěvkové organizace podle tohoto zákona mohou zřizovat územní samosprávné celky (obce, města, městyse, městské části, městské obvody, kraje) pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové2) a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. Nejčastěji v právní formě obecní příspěvkové organizace fungují školy a školská zařízení, zařízení sociálních služeb, kulturní či volnočasová zařízení, nemocnice, organizace zajišťující technické služby, dopravní obslužnost, správu a údržbu komunikací, veřejných prostranství, technické infrastruktury, domovního fondu a dalších nemovitostí apod.
Základem právní regulace těchto forem právnických osob je tedy zákon o rozpočtových pravidlech. Ohledně pracovněprávních vztahů uplatníme v prostředí příspěvkové organizace (pro účely tohoto příspěvku ve vztahu zřizovatele a statutárního orgánu – ředitele nebo vedoucího) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). V případě školských příspěvkových organizací bude zvláštním právním předpisem zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).
Pohybujeme-li se však v prostředí obcí, nesmíme opomenout základní právní předpis upravující mimo jiné postavení a úkoly obce, kterým je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Tento předpis mimo jiné upravuje právní postavení a stanoví pravomoci orgánů obce. Pro příspěvkové organizace jsou stěžejními orgány, které jsou nadány pravomocí plnit úkoly zřizo­vatele, zastupitelstvo a rada obce.
 
Pravomoci zastupitelstva obce
Zastupitelstvu obce jako stěžejnímu a nejvyššímu orgánu obce jsou vyhrazeny pravomoci týkající se základního postavení a vůbec existence příspěvkové organizace. Zastupitelstvu je tedy dle § 84 odst. 2 písm. d) zákona o obcích vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a schvalovat jejich zřizovací listiny. Jedná se o pravomoc vyhrazenou, což znamená, že o těchto záležitostech nemůže rozhodnout jiný orgán obce a tuto pravomoc nemůže zastupitelstvo žádnému jinému orgánu svěřit. Pokud by o zřízení příspěvkové organizace rozhodl jiný orgán než zastupitelstvo, půjde o absolutně neplatné právní jednání ve smyslu