Zásada opatrnosti v účetnictví nestátních neziskových organizací

Vydáno: 34 minut čtení

Zásada opatrnosti je zakotvena v zákoně č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se tedy na všechny účetní jednotky. Tato zásada se v účetnictví projevuje vykazováním rezerv, opravných položek k majetku a odpisováním dlouhodobých aktiv, přičemž v případě nestátních neziskových organizací existují určitá specifika, o nichž pojednává tento článek, včetně daňových souvislostí.

 

Zásada opatrnosti v účetnictví nestátních neziskových organizací
Ing.
Marek
Jošt,
Ph.D.
V § 25 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), se uvádí, že účetní jednotky k rozvahovému dni vykazují dosažené zisky a berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty týkající se majetku a závazků, které jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, a také všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda dosahují v daném účetním období zisku nebo ztráty. Na to navazuje § 26 odst. 3 zákona o účetnictví, podle něhož ustanovení o oceňování podle § 25 odst. 3 zákona o účetnictví vyjadřují rezervy, opravné položky a odpisy majetku.
Rezervy slouží ke krytí závazků nebo nákladů, u kterých zná účetní jednotka účel a současně existuje k rozvahovému dni buď pravděpodobnost, že nastanou, nebo je jisté, že nastanou, ale účetní jednotka nezná jejich výši či okamžik vzniku (oproti tomu dohadné účty pasivní se vyznačují tím, že účetní jednotka zná účel a období vzniku, ale nezná částku; rezervy jsou tedy spojeny s vyšší nejistotou a rizikem). Rezerva musí k rozvahovému dni představovat nejlepší odhad nákladů, jež pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je zapotřebí k jejich vypořádání. Rezervy nesmí být použity k úpravám hodnot aktiv.
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku a odpisy trvalé snížení hodnoty majetku. V případě nestátních neziskových organizací je podstatný § 26 odst. 4 zákona o účetnictví, podle něhož účetní jednotky, jež nebyly založeny za účelem podnikání, uplatňují ustanovení odst. 1 (ocenění zásob v účetní závěrce prodejní cenou sníženou o náklady spojené s jejich prodejem, pokud bylo při inventarizaci zásob zjištěno, že je toto ocenění nižší než cena použitá v účetnictví), odst. 2 (ocenění závazků na úrovni skutečné hodnoty zjištěné při inventarizaci, pokud je toto ocenění vyšší nebo nižší než účetní hodnota) a odst. 3 uvedený výše, v souladu s účetními metodami.
Účetní jednotky jsou povinny podle § 29 a 30 zákona o účetnictví provést inventarizaci majetku a závazků s cílem zjistit skutečné stavy a ověřit, zda odpovídají stavům zachyceným v účetnictví a zda neexistují důvody pro účtování o položkách uvedených v § 25 odst. 3 zákona o účetnictví. Současně mají povinnost prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let od jejího provedení. Rezervy a opravné položky k pohledávkám podléhají dokladové inventarizaci.
 
Účetní předpisy
Následující tabulka uvádí položky účetních výkazů nestátních neziskových organizací tematicky souvisejícími se zásadou opatrnosti.
  
Opravné položky k pohledávkám
Již pouhým pohledem do účetních výkazů nestátních neziskových organizací účtujících podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „vyhláška“), je patrné, že opravné položky je možné tvořit pouze u pohledávek v položce rozvahy B.II.19. Opravná položka k pohledávkám. Podle vyhlášky tato položka obsahuje opravn