Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím

Vydáno: 21 minut čtení

Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi upravuje § 90 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), v návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen směrnice o DPH ). Za splnění stanovených podmínek je možno při prodeji použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností aplikovat zvláštní režim zdanění přirážky, který je upraven v čl. 311 až 325 směrnice DPH, které se promítají do § 90 zákona o DPH . Nejsou-li podmínky pro uplatnění tohoto zvláštního režimu splněny, musí plátci při prodeji použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností aplikovat standardní režim zdanění. V článku jsou nejprve vymezeny základní podmínky, za nichž je možno zvláštní režim zdanění přirážky při prodeji použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností aplikovat a vysvětleny základní principy jeho uplatnění. Shrnuto je, jakým způsobem se vykazuje tento zvláštní režim v daňovém přiznání a v kontrolním hlášení. V závěrečné části textu jsou na příkladech vysvětleny nejčastější případy uplatnění tohoto zvláštního režimu.

Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím
Ing.
Václav
Benda
 
Základní podmínky uplatnění zvláštního režimu u použitého zboží
Nejdůležitější pojmy pro aplikaci zvláštního režimu zdaňování přirážky pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi jsou v souladu s čl. 311 směrnice o DPH vymezeny v § 90 odst. 1 zákona o DPH a v navazující příloze č. 4 k zákonu o DPH. V navazujícím § 90 odst. 2 zákona o DPH jsou vymezeny podmínky, za nichž může být tento zvláštní režim použit.
Uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi
se podle § 90 odst. 1 písm. a) zákona o DPH pro účely aplikace zvláštního režimu zdanění přirážky rozumí zboží, které je uvedeno v příloze č. 4 k zákonu o DPH. Podle této přílohy jsou uměleckými díly např. tapisérie, nástěnné textilie, obrazy, malby, rytiny, plastiky a sochy, a to ve vazbě na jejich klasifikační zařazení do příslušných kódů nomenklatury celního sazebníku. Sběratelskými předměty jsou poštovní známky a ceniny zařazené do číselného kódu 9704 nomenklatury celního sazebníku a další sbírky a sběratelské předměty zoologického, botanického, mineralogického, anatomického historického, archeologického, paleontologického, etnografického nebo numismatického zájmu zařazené do číselného kódu 9705 nomenklatury celního sazebníku. Starožitnostmi se rozumějí jiné předměty než umělecká díla nebo sběratelské předměty, pokud jsou starší 100 let, zařazené do číselného kódu 9706 nomenklatury celního sazebníku.
Použitým zbožím
se podle § 90 odst. 1 písm. b) zákona o DPH pro účely aplikace zvláštního režimu zdanění přirážky rozumí hmotný movitý majetek, který je vhodný k dalšímu použití v nezměněném stavu nebo po opravě, kromě uměleckých děl, sběratelských předm

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty