Výzvy k podání daňového přiznání

Vydáno: 63 minut čtení

Mezi základní povinnosti daňového subjektu patří podání daňového přiznání. U daní vyměřovaných za zdaňovací období v délce nejméně 12 měsíců se podává nejpozději do 3 měsíců po jeho uplynutí. Tato lhůta se prodlužuje v několika situacích dle daňového řádu nebo ji může prodloužit správce daně na základě žádosti či z moci úřední. V případě daní se zdaňovacím obdobím kratším než jeden rok se daňové přiznání podává do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období a tuto lhůtu prodloužit nelze. Podá-li daňový subjekt daňové přiznání opožděně či vůbec, vystavuje se riziku finančních sankcí. Pokud daňový subjekt v zákonné lhůtě daňové přiznání nepodá, přestože jej tato povinnost tíží, správce daně ho k podání (řádného) daňového přiznání vyzve.

Výzvy k podání daňového přiznání
Ing.
Jiří
Pšenčík
 
1 Daňové přiznání
Mezi základní povinnosti daňového subjektu patří povinnost podat daňové přiznání, ve kterém sám tvrdí vlastní daňovou povinnost. Dle ustanovení § 1 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), je daňové přiznání daňovým tvrzením. Dle citovaného ustanovení je daňovým tvrzením také hlášení nebo vyúčtování. Tento příspěvek se bude týkat pouze
institutu daňového přiznání
.
Daňový řád v ustanovení § 136 určuje základní lhůty pro podání daňových přiznání. Dle § 136 odst. 1 daňového řádu se daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, podává nejpozději
do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období
. Tato lhůta se prodlužuje v situacích dle § 136 odst. 2 daňového řádu. Dle žádosti nebo z moci úřední
lze lhůtu prodloužit
dle ustanovení § 36 odst. 4 daňového řádu. Typicky se lhůta dle § 136 odst. 1 daňového řádu týká obou daní z příjmů (v klasickém případě, je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok, uplyne základní lhůta pro podání přiznání k oběma daním z příjmů 31. března následujícího kalendářního roku).
Dle § 136 odst. 4 daňového řádu se v případě daní se zdaňovacím obdobím kratším než jeden rok podává daňové přiznání
do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období
a tuto lhůtu
prodloužit nelze
. Typicky se lhůta dle § 136 odst. 4 daňového řádu týká daně z přidané hodnoty, když zdaňovací období v případě této daně je kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí – to v závislosti na dosaženém obratu.
 
2 Finanční náklady spojené s opožděným podáním (či nepodáním) řádného a dodatečného daňového přiznání a s tím související pozdní úhrady daně
Podá-li daňový subjekt daňové přiznání opožděně (či nepodá-li daňové přiznání vůbec, ač jej tato povinnost tíží), vystavuje se sankci v podobě
pokuty za opožděné tvrzení daně
dle § 250 daňového řádu, v některých případech doměření daně vzniká též
penále
dle § 251 daňového řádu.
Je-li zároveň daňový subjekt též v prodlení s placením daně, vzniká k jeho tíži
úrok z prodlení
dle § 252 daňového řádu vyjadřující časovou hodnotu peněz.
 
2.1 Pokuta za opožděné tvrzení daně
Nepodá-li daňový subjekt v zákonné lhůtě řádné daňové přiznání, ačkoliv byl povinen, vystavuje se riziku pokuty za opožděné tvrzení daně.
Podle § 250 odst. 1 daňového řádu vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit pokutu, pokud nepodá daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po uplynutí zákonem stanovené lhůty, a toto zpoždění je
delší než 5 pracovních dnů
, ve výši:
a)
0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,
b)
0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu, nebo
c)
0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.
Daňový řád v dalších odstavcích ustanovení § 250 daňového řádu upravuje specifické okolnosti vzniku a výše pokuty za opožděné podání daňového přiznání – pokud by pokuta byla vypočtena v částce
nižší než 1 000 Kč
, z důvodu procesní ekonomie
nevzniká povinnost ji uhradit
.
Maximálně může pokuta
za opožděné podání daňového přiznání
činit
300 000 Kč
.
Ustanovení § 250 odst. 7 daňového řádu má zjevně motivační charakter.
Výše pokuty
za opožděné tvrzení daně je
poloviční
, pokud daňový subjekt podá daňové tvrzení
do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání
a zároveň v daném kalendářním roce
nebylo
správcem daně u daňového subjektu v době vydání platebního výměru
zjištěno jiné prodlení
při podání daňového tvrzení.
Proti platebnímu výměru, kterým správce daně uloží pokutu za opožděné tvrzení daně, je přípustné
odvolání
. Je však logické, že odvoláním se lze opravdu účinně domáhat zrušení platebního výměru jen tehdy, je-li platební výměr vydán v rozporu se zněním daňového řádu (například pokuta ze zákona vůbec nevznikla, pokuta byla stanovena v nesprávné výši apod.).
Zcela neúčinné
jsou v případě odvolání
sociální, ekonomické či jiné obdobné důvody
. Vzhledem k tomu, že vznik i výpočet pokuty jsou daňovým řádem konstruovány poměrně exaktním způsobem, nejsou v praxi zpravidla dány účinné důvody pro odvolání.
Daňový subjekt, kterému vznikla povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně, však může účinně uplatnit sociální a ekonomické důvody v
žádosti o prominutí
této
pokuty
dle § 259, § 259aa a § 259c daňového řádu. Splní-li další podmínky (zejména je-li dán tzv. ospravedlnitelný důvod), může dosáhnout i plného prominutí této pokuty.
Z praxe je mi známo, že proti rozhodnutí o pokutě za opožděné tvrzení daně existuje jen minimum odvolání, mnohem častější jsou žádosti o prominutí této pokuty.
 
2.2 Penále
Dle § 251 odst. 1 daňového řádu vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit
penále
z částky doměřené daně tak, jak byla stanovena oproti poslední známé dani, a to (i) ve výši 20 %, je-li daň zvyšována, (ii) ve výši 20 %, je-li snižován daňový (tj. nadměrný) odpočet, nebo (iii) ve výši 1 %, je-li snižována daňová ztráta.
Z této legislativní úpravy v prvé řadě plyne, že povinnost uhradit penále vzniká
pouze z částky doměřené daně
, nikoliv daně vyměřené.
Okolnosti rozhodné pro vznik penále jsou upraveny v ustanovení § 251 odst. 4 daňového řádu tak, že povinnost uhradit penále nevzniká z daně dodatečně tvrzené v dodatečném daňovém přiznání, na jehož základě došlo k doměření daně. To neplatí, pokud toto dodatečné daňové přiznání nebylo přípustné. Jinak řečeno, podá-li daňový subjekt přípustné dodatečné daňové přiznání, ve kterém sám tvrdí změnu daňové povinnosti ve správné výši (a v tomto kontextu správce daně nemusí žádným kontrolním postupem zasahovat), povinnost uhradit penále nevznikne. Obráceně, podá-li daňový subjekt
dodatečné daňové přiznání
, které
není přípustné
, nebo dodatečné daňové přiznání, které správce daně
musí revidovat
(tj. na jeho základě nedošlo k doměření daně),
povinnost uhradit penále vzniká
. Povinnost uhradit penále rovněž vznikne, pokud daňový subjekt dodatečné daňové přiznání nepodá, ač jej tato povinnost tíží, a správce daně doměří daň z moci úřední.
Proti rozhodnutí o penále (zpravidla dodatečný platební výměr na doměřovanou daň) je přípustné
odvolání
. Je však logické, že odvoláním se lze opravdu účinně domáhat zrušení platebního výměru na penále jen tehdy, je-li platební výměr vydán v rozporu se zněním daňového řádu (například penále ze zákona vůbec nevzniklo). Zcela
neúčinné jsou sociální, ekonomické či jiné obdobné důvody
. Vzhledem k tomu, že vznik i výpočet penále jsou v daňovém řádu určeny zcela exaktním způsobem, nejsou v praxi zpravidla dány účinné důvody pro odvolání proti vzniku penále.
Daňový subjekt však může požádat o
prominutí až 75 %
z částky stanoveného penále, pokud splní podmínky dané v ustanovení § 259, § 259a a § 259c daňového řádu.
Také v případě úroku z prodlení jsou v praxi častější žádosti o prominutí tohoto penále než odvolání proti rozhodnutí, kterým je penále stanoveno.
 
2.3 Úrok z prodlení
Je-li pozdní podání daňového přiznání spojeno též s
pozdní úhradou daně
(jedná se o častou situaci), pak právě na základě úhrady daně až po původním dni její splatnosti vzniká
úrok z prodlení
dle § 252 daňového řádu.
Daň je dle § 135 odst. 3 daňového řádu splatná v poslední den lhůty pro podání řádného daňového tvrzení. Úrok z prodlení přitom vzniká dle § 252 odst. 2 daňového řádu
od čtvrtého dne následujícího po původním dni splatnosti daně
do dne její platby. Úrok z prodlení přitom dle § 252 odst. 4 daňového řádu odpovídá výši úroku z prodlení dle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Dle § 1970 občanského zákoníku a ve spojení s § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. odpovídá výše úroku z prodlení výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Zjednodušeně tedy, činila-li ke dni 1. 7. 2023 repo sazba ČNB 7 %, pak
výše úroku z prodlení
, kterým správce daně úročí dle § 252 daňového řádu pozdní úhradu daně
ve 2. čtvrtletí 2023, činí 15 % p.a.
Proti platebnímu výměru, kterým správce daně daňovému subjektu sdělí výši úroku z prodlení,
není přípustné odvolání
, ale ve smyslu ustanovení § 251a odst. 4 daňového řádu je prostředkem obrany
námitka
dle ustanovení § 159 daňového řádu, který upravuje procesní pravidla pro její podání. Obecně lze ale také dodat, že důvody, na kterých může být námitka účinně založena, jsou dány jen tehdy, byl-li platební výměr na úrok vydán v rozporu se zněním daňového řádu (například úrok vůbec nevznikl, byl stanoven – vypočítán v nesprávné výši apod.). Pro uplatnění námitky proti platebnímu výměru na úrok z prodlení jsou zcela
neúčinné sociální, ekonomické či jiné obdobné důvody
.
Daňový subjekt, kterému vznikl úrok z prodlení, může účinně
uplatnit sociální či ekonomické důvody v žádosti o prominutí tohoto úroku
dle § 259, § 259b a § 259c daňového řádu. Splní-li další podmínky (zejména je-li dán tzv. ospravedlnitelný důvod), může dosáhnout i plného prominutí úroku z prodlení.
Opět lze na základě praktické zkušenosti konstatovat, že častější jsou žádosti o prominutí úroku než námitky.
 
2.4 Obecně k finančním nákladům spojeným s nepodáním či pozdním podáním daňového přiznání
Ze shora uvedených skutečností plyne, že nepodání či opožděné podání řádného daňového přiznání i dodatečného daňového přiznání může být pro daňový subjekt spojeno s negativními finančními efekty.
Existují-li u daňového subjektu vážné důvody, které mu znemožňují podat řádné daňové přiznání k daním z příjmů včas či dodatečné daňové přiznání k daním z příjmů včasně v náhradní lhůtě, lze rozhodně doporučit, aby v takovém případě daňový subjekt
požádal o prodloužení lhůty
dle § 36 odst. 1 a 4 daňového řádu. Logicky taková žádost musí být racionálním způsobem
odůvodněna
a na podporu tohoto odůvodnění též
doložena
. Tyto důvody by měly být svou povahou spíše
mimořádné
– rozhodně mezi ně patří
zdravotní
důvody (které jsou prakticky vždy doložitelné) či
nenadálé
problémy
technického
charakteru (selhání účetního softwaru apod.). V případě řádného daňového přiznání k daním z příjmů by pak důvodem naopak
neměla být dlouhodobě plánovaná
a každoroční
dovolená
statutárního zástupce daňového subjektu kolidující s termínem pro podání řádného daňového přiznání, když daňové přiznání lze podat fakticky kdykoliv po uplynutí zdaňovacího období i před touto předvídanou situací.
Lhůtu pro podání řádného daňového
přiznání k dani z přidané hodnoty
prodloužit
ze zákona (viz § 136 odst. 4 daňového řádu)
nelze
. Proto lze
v případě vážných důvodů, které znemožňují daňovému subjektu podat řádné daňové přiznání k dani z přidané hodnoty včas, doporučit, aby daňový subjekt podal daňové přiznání s takovými údaji, se kterými ke dni podání včasného řádného daňového přiznání disponuje
, a následně již svou daňovou povinnost revidoval prostřednictvím dodatečného daňového přiznání, jakmile zjistí další rozhodné skutečnosti. Tento postup jistě není ideální, daňový subjekt se však vyhne pokutě za opožděné tvrzení daně. Je zároveň logické, že pokud v dodatečném daňovém přiznání vykáže daňovou povinnost, kterou uhradí později, tj. po původním dni splatnosti daně,
může být zatížen úrokem z prodlení
. Vyzve-li správce daně daňový subjekt k podání
dodatečného daňového přiznání k dani z přidané hodnoty
a daňový subjekt není schopen v uložené náhradní lhůtě dodatečné daňové přiznání podat,
může požádat o prodloužení
této
lhůty
dle § 36 odst. 1 daňového řádu.
Pokud daňový subjekt v zákonné lhůtě daňové přiznání nepodá, přestože jej tato povinnost tíží, postupuje správce daně tak, že ve smyslu ustanovení § 145 odst. 1 daňového řádu daňový subjekt vyzve k podání (řádného) daňového přiznání.
 
3 Výzva k podání řádného daňového přiznání
Výzva k podání řádného daňového přiznání zpravidla nebývá založena na meritorních důvodech. Je tomu tak proto, že povinnost podat daňové přiznání je daňovému subjektu uložena ze zákona a správce daně proto v této fázi zpravidla
neshromažďuje důkazní prostředky
svědčící o výši daňové povinnosti daňového subjektu, pouze daňový subjekt vyzývá ke splnění této základní povinnosti.
Pro podání řádného daňového přiznání správce daně vždy stanoví ve výzvě
náhradní lhůtu
, ta činí prakticky vždy
15 dnů
. Správce daně přitom vychází z toho, že k vyplnění a podání řádného daňového přiznání je ze zákona stanovena přiměřená lhůta a údaje pro sestavení daňového přiznání již daňový subjekt má k dispozici.
Je však přípustné
, aby daňový subjekt, kterému byla výzva k podání řádného daňového přiznání doručena, požádal dle obecných pravidel uvedených v § 36 daňového řádu o její
prodloužení
. Žádost musí být logicky
důvodná
(tj. založená na racionálních důvodech) a měla by být i
doložena
tak, aby byla úspěšná. Důvodem prodloužení lhůty reakce na výzvu k podání řádného daňového přiznání jsou samozřejmě
zdravotní důvody
(které lze doložit). Důvodem však stěží může být čerpání dovolené, když lhůta pro podání řádného daňového přiznání již dříve uplynula.
Pokud daňový subjekt daňové přiznání nepodá ani po oznámení výzvy k jeho podání, správce daně daň
stanoví z moci úřední
, a to buď dokazováním či na základě pomůcek. Specifickou kategorií stanovení daně je dle ustanovení § 145 odst. 1 daňového řádu oprávnění správce daně předpokládat daň ve výši 0 Kč, kterou však podle mne nelze podřadit pod dokazování ani pomůcky.
Stanovení daně dokazováním má vždy přednost
před stanovením daně podle pomůcek. V případě stanovení daně dokazováním správce daně samostatně shromažďuje celou řadu relevantních a zákonných důkazních prostředků, které se předmětné daně týkají – zpravidla se jedná o výpisy z bankovních účtů daňového subjektu či třetích osob (obchodních partnerů daňového subjektu či jinak spojených osob), místní šetření u daňového subjektu či jeho obchodních partnerů, výzvy k součinnosti obchodním partnerům daňového subjektu za účelem zajištění obchodní dokumentace (faktury, doklady o platbách, obchodní smlouvy apod.). Využít ovšem lze i veřejně dostupných zdrojů (webové stránky daňového subjektu) a různých rejstříků (katastr nemovitostí, registr vozidel apod.) či spolupráce s jinými státními orgány [doklady o vývozu a dovozu zboží (JSD), informace od živnostenských úřadů, obecních úřadů apod.]. Správce daně může vycházet též z jiných podání daňového subjektu, které jsou již obsahem jeho daňového spisu – je typické, že v případě stanovení daně z příjmů fyzických či právnických osob správce daně vychází ze součtů údajů relevantních daňových přiznání k dani z přidané hodnoty, z relevantních kontrolních a souhrnných hlášení apod. Využít samozřejmě lze i údajů ze systému VIES, ve kterém jsou zachyceny intrakomunitární transakce. Zřídka jsou využívána též mezinárodní dožádání. Správce daně pak daň na základě těchto údajů z moci úřední stanoví a vydá platební výměr. (Proti tomuto platebnímu výměru je přípustné odvolání.)
Stanovení daně podle pomůcek
nastává tehdy, když správce daně není racionálně schopen stanovit daň na základě dokazování, tj. vyhodnocením relevantních důkazních prostředků svědčících přímo a bezprostředně o zdanitelných příjmech a výdajích daňového subjektu či jiných skutečnostech přímo rozhodných pro stanovení daně. V krátkosti nelze shrnout způsoby stanovení daně dle pomůcek, je však důležité si uvědomit, že se jedná o stanovení daně
zpravidla bez součinnosti
s daňovým subjektem. Správce daně může například pro stanovení daně u daňového subjektu využít údaje u srovnatelného subjektu. Správce daně pak daň na základě těchto údajů z moci úřední stanoví a vydá platební výměr. Proti tomuto platebnímu výměru je přípustné odvolání. Je však podstatné upozornit na § 114 odst. 4 daňového řádu, podle kterého v případě stanovení daně podle pomůcek odvolací orgán zkoumá pouze dodržení zákonných podmínek použití tohoto způsobu stanovení daně (tj. nesplnění zákonné povinnosti a v důsledku jejího nesplnění nelze daň stanovit dokazováním), jakož i přiměřenost použitých pomůcek.
Pokud daňový subjekt
nevyhoví výzvě
k podání řádného daňového přiznání, je správce daně dle § 145 odst. 1 daňového řádu oprávněn předpokládat, že daňový subjekt tvrdil v řádném daňovém přiznání daň ve výši 0 Kč. Vyměření daně ve výši 0 Kč je typické v případě daně z příjmů právnických osob či daně z přidané hodnoty u nekontaktních daňových subjektů, o jejichž činnosti nemůže správce daně objektivně zjistit z dostupných informačních zdrojů žádné daňově
relevantní
a spolehlivé údaje, daňová povinnost každého daňového subjektu však musí být vyměřena. V těchto případech proto správce daně vyměří daň ve výši 0 Kč. Tato daň může být v budoucnu revidována, zajistí-li si správce daně důkazní prostředky svědčící o jiné výši této daňové povinnosti.
Možné
varianty postupu správce daně
po vydání výzvy k podání řádného daňového přiznání:
1) Daňový subjekt ve lhůtě určené ve výzvě k podání řádného daňového přiznání toto daňové přiznání podá a správci daně zároveň o správnosti toho řádného daňového přiznání nevznikly pochybnosti
Správce daně vyměří daň dle tohoto daňového přiznání. Podáním řádného daňového přiznání (byť opožděným oproti zákonné lhůtě pro podání daňového přiznání) je zahájeno vyměřovací řízení.
Dle § 140 odst. 1 daňového řádu platí, že pokud se neodchyluje vyměřovaná daň od daně tvrzené daňovým subjektem, správce daně nemusí daňovému subjektu výsledek vyměření oznamovat platebním výměrem. Je proto běžné, že řádné daňové přiznání, o kterém správci daně
nevznikly pochybnosti
, správce daně konkludentně vyměří,
platební výměr se daňovému subjektu nedoručuje
a „jen“ se založí do daňového spisu daňového subjektu. Daňový subjekt je oprávněn nahlédnout do spisu – v praxi jsem se ale nesetkal s tím, že by daňový subjekt chtěl nahlížet do platebního výměru, kterým správce daně vyměřuje daň dle údajů uvedených v daňovém přiznání daňovým subjektem. Je také oprávněn vyžádat si stejnopis platebního výměru.
Správce daně samozřejmě ale stanoví
pokutu
dle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné daňové tvrzení, když řádné daňové přiznání nebylo podáno v zákonné lhůtě ale až na výzvu správce daně.
Uhradí-li daňový subjekt daň, kterou v řádném daňovém přiznání uvedl, po původním dni její splatnosti, může mu též vzniknout
úrok z prodlení
. Je však časté, že úrok
nevzniká, uhradí-li daňový subjekt daň jen krátce po původním dni její splatnosti
– k tomu viz § 251a odst. 2 daňového řádu, podle kterého se úrok nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období částku
1 000 Kč
.
2) Daňový subjekt ve lhůtě určené ve výzvě k podání řádného daňového přiznání toto daňové přiznání podá a správci daně o správnosti řádného daňového přiznání vznikly pochybnosti
Podáním řádného daňového přiznání je zahájeno vyměřovací řízení.
Správce daně, má-li o obsahu daňového přiznání pochybnosti, zahájí před vyměřením daně k podanému daňovému přiznání
postup k odstranění pochybností
dle § 89 daňového řádu
nebo daňovou kontrolu
. Rozhodnutí, zda zahájit postup k odstranění pochybností či daňovou kontrolu, závisí na předpokládaném rozsahu dokazování – u daňové kontroly se předpokládá rozsáhlejší dokazování.
Po provedení některého z těchto dvou kontrolních postupů pak správce daně
vydá vždy platební výměr
, protože tak mu ukládá § 140 odst. 1 daňového řádu. Proti tomuto platebnímu výměru se daňový subjekt
může odvolat
.
Správce daně samozřejmě také uloží povinnost uhradit
pokutu
dle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné daňové tvrzení v částce, kterou stanoví s ohledem na stanovenou daň, nadměrný odpočet či ztrátu.
V případě úhrady daně po původním dni její splatnosti samozřejmě daňovému subjektu
hrozí též úrok z prodlení
.
3) Daňový subjekt ve lhůtě určené ve výzvě k podání řádného daňového tvrzení nepodá daňové přiznání na k tomu určeném formuláři, avšak správci daně pouze oznámí, že mu daňová povinnost nevznikla
Podání daňového subjektu správce daně obecně vyhodnotí v materiálním smyslu jako
tvrzení daně ve výši 0 Kč
. Podáním tohoto oznámení je zahájeno vyměřovací řízení.
Pokud správce daně tvrzení
a vysvětlení o neexistenci daňové povinnosti
přijme
, vyměří daň ve výši 0 Kč. Dle § 140 odst. 1 daňového řádu se pak
platební výměr
daňovému subjektu
nedoručuje
(správce daně a daňový subjekt jsou ve shodě) a „pouze“ se založí do daňového spisu.
Pokud však správce daně tvrzení
a vysvětlení daňového subjektu o daňové povinnosti ve výši 0 Kč
nepřijme
,
zahájí
k tomuto tvrzení dle předpokládaného rozsahu dokazování
postup k odstranění pochybností či daňovou kontrolu
. Po provedeném kontrolním postupu správce daně již
vydá platební výměr
(viz § 140 odst. 1 daňového řádu), ve kterém stanoví daň dle výsledku kontrolního postupu.
Pro daňový subjekt i pro správce daně je logicky nejvýhodnější situací, pokud nemusí být postup k odstranění pochybností či daňová kontrola provedeny. Lze proto doporučit, aby daňový subjekt, který oznámí správci daně, že jej daňová povinnost netíží, toto své tvrzení stručně, ale racionálně
odůvodnil
, a ještě lépe
prokázal
, pokud to lze (v tomto smyslu není prokazována negativní skutečnost).
Netíží-li daňový subjekt skutečně daňová povinnost,
pokuta
za opožděné tvrzení daně
se nepředepíše
(materiálně není daň, ze které by pokuta mohla být stanovena) a
ani úrok z prodlení
nevzniká
(není daně po splatnosti).
Pokud však správce daně
na základě kontrolního postupu zjistí daňovou povinnost
,
může pokuta
za opožděné tvrzení daně
vzniknout
, když předmětem této sankce je opožděné podání daňového tvrzení, ke kterému došlo (proto správce daně vyzýval k podání řádného daňového přiznání). Rovněž
může vzniknout i úrok z prodlení
.
4) Daňový subjekt podá daňové přiznání, ale až po lhůtě stanovené ve výzvě k podání daňového přiznání
V tomto případě je
vyměřovací řízení zahájeno již uplynutím lhůty stanovené ve výzvě
k podání daňového přiznání, a nikoliv podáním daňového přiznání.
Podle § 145a odst. 1 daňového řádu
není podání daňového tvrzení v průběhu vyměřovacího řízení přípustné
a nezahajuje další řízení. Podá-li proto po zahájení vyměřovacího řízení daňový subjekt řádné daňové přiznání, je toto přiznání nepřípustné, správce daně však nevydá žádné rozhodnutí, kterým by zastavil řízení dle § 106 odst. 1 písm. b) daňového řádu pro nepřípustnost.
Údaje uvedené
v takto podaném daňovém tvrzení
však správce daně vždy využije při stanovení daně
, pokud to stav řízení umožňuje a jsou-li tyto údaje
relevantní
.
Protože vyměřovací řízení bylo zahájeno marným uplynutím lhůty stanovené ve výzvě k podání daňového přiznání, správce daně může v rámci tohoto vyměřovacího řízení
stanovit daň podle pomůcek nebo dokazováním
(důsledek fakticky dvojího selhání daňového subjektu, který nepodal daňové přiznání v řádné lhůtě a ani ve lhůtě na výzvu správce daně). Před pomůckami však má vždy přednost stanovení daně dokazováním.
Disponuje-li správce daně
dostatečnými důkazními prostředky
, na jejichž základě dokáže spolehlivě stanovit daň ve správné výši (zejména se může jednat o stanovení daně z nemovitých věcí, je-li předmětem zdanění např. zemědělská půda bez součástí a příslušenství), nemusí zahájit ani postup k odstranění pochybností ani daňovou kontrolu a přistoupí k
vydání platebního výměru
, který musí řádně odůvodnit a proti kterému je odvolání přípustné. V praxi se jedná také o situace, kdy správce daně vychází dominantně z daňového přiznání, byť podaného po lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě. V této variantě je v zásadě přípustné, aby správce daně doplnil
relevantní
důkazní prostředky (je přípustné, aby si například zajistil výpisy z bankovního účtu či provedl místní šetření).
Nemá-li správce daně k dispozici ve vyměřovacím řízení dostatečné důkazy, může k podanému daňovému přiznání (byť podanému nepřípustně)
zahájit postup k odstranění pochybností nebo daňovou kontrolu
, když postup k odstranění pochybností dle ustanovení § 89 odst. 1 daňového řádu lze zahájit i k jiné písemnosti. V rámci některého z těchto kontrolních postupů pak správce daně zjistí daň, po jeho ukončení
vydá platební výměr
, proti kterému se daňový subjekt může odvolat.
Správce daně samozřejmě také uloží povinnost uhradit
pokutu
dle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné daňové tvrzení v částce, kterou stanoví s ohledem na stanovenou daň, nadměrný odpočet či ztrátu.
Daňovému subjektu zpravidla
vzniká též úrok z prodlení
týkající se úhrady předmětné daně po původním dni její splatnosti.
5) Daňový subjekt na výzvu k podání řádného daňového přiznání vůbec nereaguje
Vyměřovací řízení je v tomto případě zahájeno dle § 145 odst. 4 daňového řádu
dnem marného uplynutí lhůty
stanovené ve výzvě.
Správce daně stanoví daň
bez součinnosti
s daňovým subjektem.
V praxi zpravidla správce daně shromáždí údaje reálně a v přiměřené době dostupné a z nich stanoví daňovou povinnost. Opírá se v prvé řadě o
důkazní prostředky založené ve spisu
daňového subjektu (kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, v případě daní z příjmů lze využít údaje z přiznání k DPH, údaje z předchozích zdaňovacích období, údaje z místních šetření u daňového subjektu) nebo si tyto důkazní prostředky opatří na základě vlastní vyhledávací činnosti (výpisy z bankovních účtů, údaje z kontrolních hlášení obchodních partnerů daňového subjektu, údaje ze systému VIES o intrakomunitárních plněních, údaje z katastru nemovitostí, evidence vozidel apod.). Pokud to je možné, správce daně daň stanoví na základě důkazů, když tento způsob vede nejlépe ke stanovení daně ve správné výši, jedná se o preferovaný způsob stanovení daně.
Správce daně však může stanovit daň i
na základě pomůcek
. Typickou pomůckou jsou
údaje o ekonomické činnosti obdobného daňového subjektu
.
Pokud správce daně nedisponuje údaji, na jejichž základě by daň s vysokou mírou spolehlivosti stanovil buď dokazováním nebo na základě pomůcek, připouští § 145 odst. 1 daňového řádu, aby správce daně
předpokládal daň ve výši 0 Kč
. V praxi půjde např. o vyměření daně z příjmů právnických osob, které jsou více jak jeden kalendářní rok v likvidaci, nejsou registrováni k dani z přidané hodnoty, nebyl zjištěn žádný nemovitý ani movitý majetek.
Ať již správce daně stanoví daň dokazováním, za pomoci pomůcek či na základě předpokladu nulové daně, vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit
pokutu za opožděné tvrzení
. Výše této pokuty se uloží v tomto případě dle § 250 odst. 4 daňového řádu tak, že se použije se při výpočtu částky pokuty stanovená horní hranice (tj. 5 % ze stanovené daně či nadměrného odpočtu či daňové ztráty), minimálně však 500 Kč. Pokud však správce daně stanovil daň ve výši 0 Kč (a tedy není fakticky základ pro výpočet pokuty), v praxi je ukládána pokuta většinou
právě ve výši 500 Kč
.
Stanoví-li správce daně na základě dostupných údajů daň a tato daň logicky nebude ke dni původní lhůty splatnosti uhrazena, vzniká též
úrok z prodlení
.
Ze shora uvedených variant plyne, že jednoznačně nejlepším řešením je
reagovat na výzvu správce daně ve lhůtě stanovené ve výzvě
, a to buď podáním daňového přiznání či odůvodněným sdělením, že daňovému subjektu daňová povinnost nevznikla. V případě, že daňový subjekt není schopen odpovídajícím způsobem na výzvu správce daně reagovat ve lhůtě stanovené ve výzvě, lze doporučit, aby daňový subjekt
požádal o její prodloužení
dle § 36 daňového řádu. Žádost musí být racionálním způsobem odůvodněna a je velmi vhodné toto odůvodnění též doložit.
 
4 Výzva k podání dodatečného daňového přiznání
Zásadní
rozdíl
mezi výzvou k podání řádného daňového přiznání a výzvou k podání dodatečného daňového přiznání spočívá v tom, že v prvém případě daňový subjekt tížila povinnost podat řádné daňové přiznání, přičemž on toto přiznání nepodal – správce daně proto v takové situaci v podstatě vyzývá k tomu, aby byla splněna tato základní zákonná povinnost, aniž by v této fázi rozsáhle zjišťoval a ve výzvě uváděl konkrétní hmotné daňové okolnosti.
Výzva k podání dodatečného daňového přiznání
je naopak vydávána v případě, že
správce daně má (důvodnou) informaci, že poslední, tj. současná, daň je stanovena nesprávně
a daň by měla být
revidována
(tj. v tomto smyslu doměřena). Je proto zřejmé, že výzva k podání dodatečného daňového přiznání musí být
meritorně odůvodněna
, přičemž správce daně musí popsat okolnosti, podle kterých má za to, že daňový subjekt je povinen dodatečné daňové přiznání podat.
Podle § 145 odst. 2 daňového řádu může správce daně vyzvat daňový subjekt k podání dodatečného daňového tvrzení, pokud lze důvodně předpokládat, že předmětná daň bude doměřena. K tomu správce daně stanoví náhradní lhůtu. Sloveso „může“ je ve smyslu tohoto zákonného ustanovení nutno vnímat jako
oprávnění správce daně k vydání výzvy
, nikoliv jako jakousi eventualitu. Existuje-li důvodný předpoklad doměření daně, správce daně výzvu k podání dodatečného daňového přiznání vždy vydá. Zrcadlově je daňový subjekt dle § 141 odst. 1 daňového řádu povinen podat dodatečné daňové přiznání, pokud zjistí, že
daň má být vyšší
než poslední známá daň, a to
do konce měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém důvod pro podání dodatečného daňového přiznání zjistil. Vydání výzvy k podání dodatečného daňového přiznání je jednoznačně legislativně a judikaturně upřednostňováno před zahájením některého z kontrolních postupů. K tomu lze odkázat na body 59, 60 a 61 usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu čj. 1 Afs 183/2014:
„[59] … Pokud se tedy správce daně jinak než na základě daňové kontroly (zejména z poznatků při správě jiných daní, z informací od jiných orgánů či soukromých subjektů či z vlastní vyhledávací činnosti) dozví o skutečnostech či důkazech nasvědčujících tomu, že by daňovému subjektu měla být určitá daň doměřena, je zásadně povinen daňový subjekt o tom zpravit a vyzvat jej k podání dodatečného daňového tvrzení.
[60] Jen výjimečně, pokud by samotné zpravení daňového subjektu o tom, jaké informace má správce daně k dispozici, mohlo vést ke zmaření cíle správy daní, tedy správného stanovení daně, lze od výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení upustit a bez dalšího u daňového subjektu zahájit daňovou kontrolu. O takové případy se bude jednat zejména tehdy, bude-li mít správce daně poznatky ukazující na předchozí podvodné jednání daňového subjektu související se zjištěnými informacemi či na to, že daňový subjekt by se snažil následným jednáním (typicky úpravami svých povinných evidencí nebo jinými kroky nepřípustně zakrývajícími skutečný stav věci) zmařit správné stanovení daně.
[61] Teprve v případě, že správcem daně učiněná výzva k podání dodatečného daňového tvrzení bude oslyšena, je na místě, aby správce daně uvážil, zda bude postupovat podle § 145 odst. 2 věty druhé daňového řádu a stanoví daň kvalifikovaným odhadem podle pomůcek, anebo zahájí daňovou kontrolu a podle jejích výsledků stanoví daň (dokazováním, anebo opět podle pomůcek). Úvahy o dalším postupu by přitom neměly pokračování být založeny na svévoli a měly by vycházet z toho, jaké informace má správce daně o daňovém subjektu k dispozici. Pokud jsou skutečnosti či důkazy získané správcem daně mimo daňovou kontrolu takového druhu, že naznačují izolované pochybení v tvrzení daně daňovým subjektem, které se omezuje jen na tyto skutečnosti resp. důkazy, je na místě stanovení daně podle pomůcek; jimi mohou být samozřejmě i dotyčné skutečnosti či důkazy. Pokud však informace dostupné správci daně naznačují nedostatky obecného rázu ve stanovení daňové povinnosti daňového subjektu, je vhodné provést u něho daňovou kontrolu. V tomto ohledu správci daně přísluší široké uvážení, limitované nicméně základní zásadou správy daní již vícekrát zde zmíněnou, a sice stanovit daň správně.“
Ze shora citovaného usnesení jednak plyne (i) povinnost správce daně vydat výzvu k podání dodatečného daňového přiznání, disponuje-li údaji o tom, že poslední (tj. současná) daň má být stanovena v jiné výši, a zároveň (ii)
přednost aplikace výzvy k podání dodatečného daňového přiznání před daňovou kontrolu
, když z tohoto základního pravidla existuje několik výjimek.
K bodu i) – dle § 145 odst. 2 daňového řádu vyzve správce daně daňový subjekt k podání dodatečného daňového přiznání, „(p)okud lze důvodně předpokládat, že daň bude doměřena“.
Důvodný předpoklad
odchylného stanovení daně je bezesporu neurčitým právním pojmem, a to z dobrého důvodu, když okruh skutečností, které zakládají doměření daně fakticky nelze legislativním výčtem ohraničit. Důvodnost předpokladu odchylného stanovení daně
musí vyplývat z daňového spisu
daňového subjektu. Pokud by však výzva k podání dodatečného daňového přiznání byla založena
pouze na domněnkách či dohadech
správce daně, byla by zjevně
nezákonná
a povinnost podat dodatečné daňové přiznání by daňový subjekt netížila, naopak by takovou
de facto
meritorně bezobsažnou výzvou byl zbytečně zatěžován. Předpoklad správce daně, že daň má být stanovena odchylně, proto musí být racionální a musí být
založen na racionálně vysvětlitelných důvodech
, které jsou součástí spisu daňového subjektu. Zároveň však daňový řád používá pojem „předpoklad“, který se sémanticky jistě nerovná s pojmem jistota. Z toho plyne, že mohou nastat takové situace (a v praxi skutečně nastávají), kdy správce daně vyzve na základě logických důvodů daňový subjekt k podání dodatečného daňového přiznání, ale daňový subjekt tato povinnost ve skutečnosti netíží. Taková výzva k podání dodatečného daňového přiznání je pak zákonná, je-li opřena o racionální a explicitně vyjádřenou pochybnost o současné výši daně (byť se tato pochybnost následně ukáže lichou).
V případech výzev k podání dodatečného daňového přiznání správce daně primárně vychází přímo z obsahu spisu daňového subjektu. Důkazní prostředky svědčící o důvodnosti předpokladu odchylného stanovení daně
často pochází z daňového spisu jiných daňových subjektů
– například místní šetření u obchodních partnerů daňového subjektu, obsah jejich daňových přiznání, kontrolních hlášení a jiných podání. Obdobně správce daně vychází ze zdrojů systému VIES o intrakomunitárních transakcích, z výpisů z bankovních účtů a obecně ze součinnosti s třetími osobami, včetně výsledků trestního řízení, z údajů katastru nemovitostí, z údajů evidence vozidel.
K bodu ii) – obecně lze uvést, že je-li cílem daňové kontroly prověřit daňovou povinnost, aniž by správce daně nutně disponoval konkrétními pochybnostmi, výzvu k podání dodatečného daňového přiznání vydat nelze, pokud by taková výzva nebyla relevantním způsobem odůvodněna.
Disponuje-li tedy správce daně toliko domněnkami či podezřením bez konkrétních důkazních prostředků, bude bezesporu zahajovat daňovou kontrolu
a v jejím rámci rizikové momenty objasní a případně vyřeší. Nebude zde žádný prostor pro vydání výzvy k podání dodatečného daňového přiznání, když tato výzva by nebyla doslova nijak meritorně odůvodněna. Ze shora uvedeného usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu rovněž plyne, že povinnost vyzvat daňový subjekt k podání dodatečného daňového přiznání správce daně netíží, pokud by taková výzva
zmařila cíl daňového řízení
– prakticky se jedná o situace jednání daňového subjektu v rozporu se zásadami jednání v dobré víře (ovlivňování či pozměňování důkazních prostředků, možná účast daňového subjektu na daňovém podvodu, zneužití práva, daňové zastírání apod.).
Ze shora uvedeného zároveň plyne, že v některých případech je pro správce daně nesnadné se spravedlivě v reálném čase rozhodnout, zda vydá výzvu k podání dodatečného daňového přiznání či rovnou zahájí kontrolní postup – hranice je v praxi často velmi tenká. Daňový řád v ustanovení § 87 odst. 4 pamatuje právě na takovou situaci, kdy správce daně zahájí daňovou kontrolu, aniž by daňový subjekt předtím vyzval k podání dodatečného daňového přiznání přesto, že tak učinil měl. Podle tohoto zákonného ustanovení platí, že
dojde-li k zahájení daňové kontroly bez předchozí výzvy k podání daňového tvrzení, ačkoli byl naplněn důvod pro vydání této výzvy, nemá tato skutečnost vliv na účinky tohoto zahájení
. Daňovému subjektu
nevzniká povinnost uhradit penále
z částky daně stanovené na základě takto zahájené daňové kontroly. Pokud již prvostupňový správce daně dospěje k názoru, že výzva k podání dodatečného daňového přiznání měla být před zahájením daňové kontroly vydána, nestanoví povinnost uhradit penále. Pokud k závěru o povinnosti správce daně vydat výzvu k podání dodatečného daňového přiznání před zahájením daňové kontroly dospěje odvolací orgán či správní soudy, povinnost uhradit penále se zruší.
Vydá-li správce daně výzvu k podání dodatečného daňového přiznání, může nastat několik situací v závislosti na reakci daňového subjektu:
1) Daňový subjekt ve stanovené náhradní lhůtě dodatečné daňové přiznání podá a správci daně o podaném přiznání nevznikly pochybnosti
Podáním dodatečného daňového přiznání je zahájeno
doměřovací řízení
.
Nemá-li správce daně o obsahu podaného dodatečného daňového přiznání žádné pochybnosti, daň doměří dle předmětného tvrzení daňového subjektu. Dle § 144 odst. 1 daňového řádu
nemusí
správce daně za těchto okolností daňovému subjektu
výsledek doměřovacího řízení
daňovému subjektu
oznamovat
dodatečným platebním výměrem. Správce daně tedy takovou nespornou daň konkludentně doměří.
Je-li výsledkem doměřovacího řízení zvýšení poslední známé daně, vzniká za dobu prodlení daňovému subjektu
úrok
dle § 252 daňového řádu.
Povinnost uhradit
pokutu za opožděné tvrzení daně nevzniká
, když daňový subjekt splnil svou povinnost podat dodatečné daňové přiznání v náhradní lhůtě stanovené správcem daně (daňové přiznání proto
de iure
opožděným není). Podle mého názoru však pokuta za opožděné tvrzení daně vzniká, je-li jednoznačně prokázáno, že daňový subjekt nedodržel zákonnou lhůtu dle § 141 odst. 1 daňového řádu.
Prokáže-li tedy správce daně, že daňový subjekt zjistil, že jeho daň má být oproti poslední dani vyšší, do konce měsíce následujícího po tomto zjištění dodatečné daňové přiznání nepodal (ačkoliv tuto povinnost ze zákona měl) a reagoval až na výzvu k podání dodatečného daňového přiznání (jednodušeji řečeno, počkal si, zda na to přijde správce daně), vznikne povinnost uhradit pokutu, a to i přesto, že na výzvu k podání dodatečného daňového přiznání daňový subjekt včas reagoval.
Penále nevzniká
, když vznik penále je za těchto okolností vyloučen v § 251 odst. 4 daňového řádu, podle kterého povinnost uhradit penále nevzniká z daně dodatečně tvrzené v dodatečném daňovém přiznání, na jehož základě došlo k doměření daně. Skutečnost, že podání dodatečného daňového přiznání bylo iniciováno výzvou správce daně, je ve vztahu ke vzniku úroku z prodlení již zcela irelevantní – podstatnou skutečností je existence dodatečného daňového přiznání, které vedlo ke změně daně.
2) Daňový subjekt ve stanovené náhradní lhůtě dodatečné daňové přiznání podá a správci daně vznikly o podaném daňovém přiznání pochybnosti
Podáním dodatečného daňového přiznání je zahájeno
doměřovací řízení
.
Vzhledem ke skutečnosti, že správce daně má k obsahu podaného dodatečného daňového přiznání pochybnosti, zahájí k tomuto tvrzení daňového subjektu ještě před doměřením daně
postup k odstranění pochybností nebo daňovou kontrolu
(dle předpokládaného rozsahu dokazování).
Po ukončení zvoleného kontrolního postupu správce daně vždy
vydá dodatečný platební výměr
– k tomu viz § 144 odst. 1 daňového řádu. Proti dodatečnému platebnímu výměru je přípustné odvolání.
Správce daně
pokutu
za opožděné tvrzení daně
neuloží
, když daňový subjekt splnil svou povinnost podat dodatečné daňové přiznání v náhradní lhůtě stanovené správcem daně. Skutečnost, že správce daně obsah dodatečného daňového přiznání přezkoumal kontrolním postupem, již nemá na uložení pokuty za opožděné tvrzení daně žádný vliv. Rovněž bez vlivu na uložení pokuty za opožděné tvrzení daně je skutečnost, že správce daně doměří daň odchylně od dodatečného daňového přiznání – podstatnou skutečností je, že dodatečné daňové přiznání bylo podáno v náhradní lhůtě.
Pokuta za opožděné tvrzení daně by však vznikla, pokud by bylo prokázáno, že daňový subjekt nedodržel zákonnou lhůtu
dle § 141 odst. 1 daňového řádu – k tomu viz situace popsaná pod bodem 1.
Je-li výsledkem kontrolního postupu v rámci doměřovacího řízení zvýšení poslední známé daně, snížení nadměrného odpočtu či snížení daňové ztráty, vzniká povinnost
uhradit penále
dle § 251 daňového řádu, když správce daně nemohl přisvědčit údajům v podaném dodatečném daňovém přiznání, a proto v rámci doměřovacího řízení musel vést daňovou kontrolu či postup k odstranění pochybností. Povinnost uhradit penále ovšem nevzniká z daně, kterou ve svém dodatečném daňovém přiznání tvrdil daňový subjekt sám, vzniká však z daně, kterou nad rámec daně tvrzené daňovým subjektem v dodatečném daňovém přiznání doměří správce daně - k tomu viz § 251 odst. 1 daňového řádu. Jinak řečeno,
povinnost uhradit penále vzniká pouze z částky doměřené daně převyšující
daň tvrzenou daňovým subjektem v dodatečném daňovém přiznání.
Je-li výsledkem doměřovacího řízení zvýšení poslední známé daně, vzniká za dobu prodlení daňovému subjektu
úrok
dle § 252 daňového řádu.
3) Daňový subjekt ve včasné odpovědi na výzvu k podání dodatečného daňového přiznání správci daně oznámí, že mu nevznikla povinnost podat dodatečné daňové přiznání, a toto své oznámení racionálně odůvodní
Takové oznámení správce daně v materiálním smyslu vyhodnotí tak, že se jedná o
daňové tvrzení o změně daně ve výši 0 Kč
. Doručením tohoto oznámení správci daně je zahájeno
doměřovací řízení
.
Pokud správce daně tvrzení a vysvětlení o neexistenci povinnosti podat dodatečné daňové přiznání přijme, daňové řízení zastaví, dodatečný platební výměr dle § 144 odst. 1 daňového řádu daňovému subjektu
nedoručuje
a „pouze“ jej založí do daňového spisu.
Pokud však správce daně tvrzení a vysvětlení daňového subjektu o neexistenci povinnosti podat dodatečné daňové přiznání nepřijme, zahájí k tomuto tvrzení dle předpokládaného rozsahu dokazování
postup k odstranění pochybností či daňovou kontrolu
.
Dle výsledku kontrolního postupu vydá správce daně
dodatečný platební výměr
.
Pokuta za opožděné tvrzení daně
nevznikne, když daňový subjekt splnil svou povinnost podat dodatečné daňové přiznání v náhradní lhůtě stanovené správcem daně. Nepodstatné je, zda správce daně k tvrzení daňového subjektu zahájil či nezahájil kontrolní postup. Pokuta za opožděné tvrzení daně by však vznikla, pokud by bylo prokázáno, že daňový subjekt nedodržel zákonnou lhůtu dle § 141 odst. 1 daňového řádu – k tomu viz situace popsaná pod bodem 1.
Bude-li správce daně akceptovat tvrzení daňového subjektu o tom, že jej povinnost podat dodatečné daňové přiznání netíží,
penále
nevzniká, když bazálně ani není žádné doměřené daně. Pokud však správce daně k tvrzení daňového subjektu o neexistenci povinnosti podat dodatečné daňové přiznání zahájí daňovou kontrolu či postup k odstranění pochybností a daň ve výsledku na základě některého z těchto dvou kontrolních postupů doměří, povinnost uhradit penále dle § 251 daňového řádu daňovému subjektu vzniká.
Je-li výsledkem doměřovacího řízení zvýšení poslední známé daně, vzniká za dobu prodlení daňovému subjektu
úrok
dle § 252 daňového řádu.
4) Daňový subjekt podá dodatečné daňové přiznání až po uplynutí náhradní lhůty stanovené správcem daně ve výzvě
Doměřovací řízení
je dle § 145 odst. 4 daňového řádu zahájeno
marným uplynutím náhradní lhůty
stanovené správcem daně ve výzvě k podání dodatečného daňového přiznání (a tedy nikoliv opožděným podáním dodatečného daňového přiznání).
Podle § 145a odst. 1 daňového řádu
není podání daňového tvrzení v průběhu doměřovacího řízení přípustné
a zároveň nezahajuje další řízení. Správce daně proto nevydává žádné rozhodnutí, kterým by zastavil řízení dle § 106 odst. 1 písm. b) daňového řádu pro nepřípustnost. Údaje uvedené v takto opožděně podaném dodatečném daňovém tvrzení však správce daně vždy
využije
při stanovení daně, pokud to stav řízení umožňuje a jsou-li tyto údaje
relevantní
.
Pokud daňový subjekt v podaném dodatečném přiznání uvede nulové údaje, které současně vysvětlí a prokáže, a správce daně je akceptuje, doměřovací řízení se zastaví dle ustanovení § 106 odst. 1 písm. f) daňového řádu.
Protože doměřovací řízení bylo zahájeno (marným uplynutím lhůty stanovené ve výzvě pro podání daňového přiznání), správce daně může v rámci tohoto doměřovacího řízení
stanovit daň podle pomůcek nebo dokazováním
. Před pomůckami však má vždy přednost stanovení daně dokazováním.
Disponuje-li správce daně dostatečnými důkaznímu prostředky, na jejichž základě dokáže spolehlivě stanovit daň ve správné výši, nemusí zahájit ani postup k odstranění pochybností ani daňovou kontrolu a přistoupí k vydání dodatečného platebního výměru, který musí řádně odůvodnit a proti kterému je
odvolání přípustné
. V praxi se jedná zejména o situace, kdy správce daně vychází dominantně z dodatečného daňového přiznání, byť podaného po náhradní lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě. Může se rovněž jednat o situaci, kdy správce daně disponuje důkazními prostředky, které jednoznačně prokazují stanovení poslední známé daně v nesprávné výši, např. daňový doklad, který prokazatelně popisuje skutečné zdanitelné plnění a daňový subjekt daň z uskutečnění zdanitelného plnění prokazatelně v daňovém přiznání neuvedl (dle komparace daňového přiznání a relevantního kontrolního hlášení). V rámci
vyhledávací činnosti
dle ustanovení § 78 daňového řádu je totiž správce daně oprávněn činit úkony týkající se mj. ověřování správnosti daňových povinností. Je tedy oprávněn mj. shromažďovat
relevantní
důkazní prostředky, ačkoliv neprovádí ani daňovou kontrolu ani postup k odstranění pochybností (je přípustné, aby si například zajistil výpisy z bankovního účtu či provedl místní šetření u daňového subjektu či u jeho obchodního partnera apod.).
Nemá-li správce daně k dispozici v doměřovacím řízení dostatečné důkazy ke spolehlivému stanovení daně, může k podanému dodatečnému daňovému přiznání (byť podanému nepřípustně) zahájit
postup k odstranění pochybností nebo daňovou kontrolu
. V rámci zahájeného kontrolního postupu pak správce daně zjistí daň, po jeho ukončení vydá
dodatečný platební výměr
, proti kterému se daňový subjekt může odvolat.
Správce daně samozřejmě také uloží
pokutu
dle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné dodatečné daňové tvrzení v částce, kterou stanoví s ohledem na stanovenou daň, nadměrný odpočet či ztrátu. Pokuta za opožděné tvrzení daně by také vznikla, pokud by bylo prokázáno, že daňový subjekt nedodržel zákonnou lhůtu dle § 141 odst. 1 daňového řádu – k tomu viz situace popsaná pod bodem 1.
Daňovému subjektu zároveň vzniká povinnost uhradit
penále
dle § 251 daňového řádu, a to bez ohledu na to, zda správce daně k opožděně podanému dodatečnému daňovému přiznání zahajuje kontrolní postup. Podle § 251 odst. 4 daňového řádu totiž platí, že povinnost uhradit penále nevzniká z daně dodatečně tvrzené v dodatečném daňovém přiznání, na jehož základě došlo k doměření daně. To ovšem neplatí, pokud toto dodatečné daňové přiznání
nebylo přípustné
. Jak je již shora uvedeno, dodatečné daňové přiznání, které je daňovým subjektem podáno po uplynutí náhradní lhůty určené ve výzvě správce daně, není dle § 145a odst. 1 daňového řádu přípustné. Není tedy v tomto případě dána skutečnost, která by daňový subjekt od povinnosti uhradit penále liberovala.
Je-li výsledkem doměřovacího řízení zvýšení poslední známé daně, vzniká za dobu prodlení daňovému subjektu
úrok
dle § 252 daňového řádu.
5) Daňový subjekt dodatečné daňové přiznání na výzvu správce daně nepodá
Doměřovací řízení je dle § 145 odst. 4 daňového řádu zahájeno
marným uplynutím náhradní lhůty
stanovené správcem daně ve výzvě k podání dodatečného daňového přiznání.
Disponuje-li správce daně dostatečně spolehlivými důkazními prostředky, může vydat
dodatečný platební výměr
, aniž by provedl daňovou kontrolu či postup k odstranění pochybností. Je přípustné, aby správce daně v rámci vyhledávací činnosti dle ustanovení § 78 daňového řádu, tedy i bez kontrolního postupu, shromáždil důkazní prostředky. Nemá-li správce daně k dispozici dostatek spolehlivých důkazních prostředků svědčících o skutečné výši doměřované daně, zahájí
daňovou kontrolu
.
Opět
je preferováno stanovení daně na základě důkazů
, stanovení daně podle pomůcek následuje tehdy, není-li možno daň stanovit dokazováním.
Správce daně uloží daňovému subjektu
pokutu
za opožděné tvrzení daně dle § 250 odst. 4 daňového řádu. Podaří-li se správci daně stanovit s přiměřenou jistotou daň i bez součinnosti s daňovým subjektem, činí výše pokuty za opožděné tvrzení daně
maximální částku
– tedy
5 % z doměřené daně
, sníženého nadměrného odpočtu či ztráty. V případě doměřovacího řízení zpravidla nenastává situace, že by správce daně nebyl schopen daň stanovit, vydal-li výzvu k podání dodatečného daňového přiznání, která musela být odůvodněna konkrétními pochybnostmi o správnosti stávající daňové povinnosti. V praxi tedy správce daně většinou v případě doměřovacího řízení nepřistoupí k uložení pokuty v minimální výši 500 Kč dle § 250 odst. 4 daňového řádu.
Je-li doměřena daň, vzniká daňovému subjektu samozřejmě povinnost uhradit
penále
dle § 251 daňového řádu, když daň byla stanovena v doměřovacím řízení a nenastala žádná z liberačních skutečností dle § 251 odst. 4 daňového řádu.
Samozřejmě, je-li výsledkem doměřovacího řízení zvýšení poslední známé daně, vzniká za dobu prodlení daňovému subjektu
úrok
dle § 252 daňového řádu.
 
5 Lhůta pro stanovení daně
Povinnost podat dodatečné daňové přiznání, zjistí-li daňový subjekt, že je dodatečné daňové přiznání povinen podat, je
časově omezena lhůtou pro stanovení daně
dle § 148 daňového řádu. Po uplynutí této lhůty již povinnost podat dodatečné daňové přiznání nevzniká, a správce daně není tudíž oprávněn ke splnění této povinnosti daňový subjekt vyzývat.
Dle § 148 odst. 1 daňového řádu daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí
3 roky
. Lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.
Smyslem zákonného ustanovení upravujícího lhůtu pro stanovení daně je nastavení určité úrovně právní jistoty pro daňové subjekty, ale také pro správce daně. Pokud správce daně ani daňový subjekt nestihnou zrevidovat (nesprávně) stanovenou daň ve lhůtě pro stanovení daně, toto právo (a povinnost) zcela zaniká. Praktičtěji řečeno, pokud se správce daně
po uplynutí lhůty
pro stanovení daně dozví o tom, že daňový subjekt měl přiznat (a samozřejmě též zaplatit) daň vyšší, než která mu byla stanovena,
nemá již právo iniciovat a provést revizi
této
daně stanovené v nesprávné výši
– nemůže iniciovat podání dodatečného daňového přiznání, nemůže ani zahájit daňovou kontrolu, protože provádění tohoto náročného kontrolního postupu na již prekludované dani jen zatěžuje daňový subjekt a nemůže vést k doměření daně.
Naopak, zjistí-li daňový subjekt po uplynutí lhůty pro stanovení daně, že měl přiznat a zaplatit daň nižší, není oprávněn podat dodatečné daňové přiznání na daň nižší. Pokud by dodatečné daňové přiznání k již prekludované dani podal, správce daně doměřovací řízení zastaví dle § 106 odst. 1 písm. e) daňového řádu, neboť je dán důvod, který stanoví zákon, a to uplynutí lhůty pro stanovení daně, aniž by se tímto přiznáním věcně zabýval.
Příklad 1
Základní lhůta pro stanovení daně
Daňový subjekt podal daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2022 dne 30. 3. 2023. Lhůta pro podání řádného daňového tvrzení uplynula dne 31. 3. 2023. Daňový subjekt dne 1. 8. 2023 zjistil, že v řádném daňovém přiznání měla být daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2022 vyšší, než jakou v tomto daňovém přiznání uvedl.
Řešení
Pokud nenastanou jiné okolnosti, které by základní lhůtu pro stanovení daně revidovaly, připadá konec lhůty pro stanovení daně na den 31. 3. 2026.
Až do tohoto dne trvá povinnost daňového subjektu podat dle § 141 odst. 1 daňového řádu dodatečné daňové přiznání, zjistí-li, že jeho daňová povinnost má být vyšší než poslední známá daň (zpravidla daň uvedená v řádném daňovém přiznání). Daňový subjekt je proto povinen podat dodatečné daňové přiznání a zvýšit v něm svou poslední daňovou povinnost.
Daňový subjekt je zároveň povinen tak učinit také dle § 141 odst. 1 daňového řádu do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zjistil, že je povinen dodatečné přiznání na daň vyšší podat. V daném případě je daňový subjekt povinen dodatečné daňové přiznání podat nejpozději do 30. 9. 2023 (datum zjištění důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání je 1. 8. 2023). Lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání upravená v ustanovení § 141 odst. 1 daňového řádu není lhůtou propadnou – i po jejím uplynutí povinnost podat dodatečné přiznání trvá, neučiní-li to daňový subjekt v zákonem uložené lhůtě – ve skutečnosti tato povinnost trvá až do okamžiku uplynutí lhůty pro stanovení daně dle § 148 daňového řádu. Pokud však daňový subjekt nepodá dodatečné daňové přiznání do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém důvody pro podání dodatečného daňového přiznání (prokazatelně) zjistil, vystavuje se riziku vzniku pokuty za opožděné tvrzení daně dle § 250 odst. 1 daňového řádu.
Samozřejmě, daňovému subjektu vzniká též úrok z prodlení dle § 252 daňového řádu, pokud zvyšuje svou daňovou povinnost a tuto vyšší daňovou povinnost uhradí po původním dni její splatnosti. Již z tohoto důvodu se nevyplácí s podáním dodatečného daňového přiznání otálet, protože úrok se stanoví za každý den prodlení. Čím dříve tedy daňový subjekt doměřenou daň doplatí, tím menší bude absolutní částka úroku z prodlení.
Pokud by daňový subjekt „zariskoval“ a dodatečné daňové přiznání se rozhodl (v rozporu se smyslem i zněním daňového řádu) nepodat, ačkoliv by ho tato povinnost tížila, může se takový risk nevyplatit. Detekuje-li správce daně, že poslední známá daň měla být vyšší, vyzve daňový subjekt k podání dodatečného daňového přiznání – důsledkem pak bude jistě úrok z prodlení a patrně též pokuta za opožděné tvrzení daně.
Pokud by daňový subjekt výzvu správce daně k podání dodatečného daňového přiznání ignoroval, ačkoliv jej povinnost podat dodatečné daňové přiznání stíhala, vystavuje se logicky riziku doměření daně na základě daňové kontroly a k ostatním „nákladům“ svého rozhodnutí bude muset připojit též penále dle § 251 daňového řádu ve výši 20 % z doměřené daně.
Nelze však počítat jen se základní tříletou lhůtou pro stanovení daně dle § 148 odst. 1 daňového řádu, když tato
lhůta může být prodloužena
(situace popsané pod § 148 odst. 2 daňového řádu), může se rozběhnout znovu od začátku (zahájení daňové kontroly, podání řádného či dodatečného daňového přiznání – k tomu viz § 148 odst. 3 daňového řádu) nebo může po určitou dobu stát (situace popsané pod § 148 odst. 4 daňového řádu).
Příklad 2
Prekluze lhůty pro stanovení daně
Daňový subjekt podal daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2022 dne 30. 3. 2023. Lhůta pro podání řádného daňového tvrzení uplynula dne 31. 3. 2023. Daňový subjekt byl výzvou vydanou dne 1. 2. 2026 vyzván k podání dodatečného daňového přiznání, když správce daně zjistil, že daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2022 měla být vyšší, než jakou uvedl daňový subjekt v řádném daňovém tvrzení.
Daňový subjekt na výzvu správce daně reagoval a dne 3. 3. 2026 podal dodatečné daňové přiznání odpovídající odůvodnění výzvy k podání dodatečného daňového přiznání.
Řešení
Vzhledem ke skutečnosti, že v posledním roce základní tříleté lhůty pro stanovení daně byla vydána výzva k podání dodatečného daňového přiznání, která vedla k doměření daně, prodlužuje se dle § 148 odst. 2 písm. a) daňového řádu lhůta pro stanovení daně o jeden rok. Lhůta pro stanovení daně proto v případě daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2022 uplyne až dne 1. 4. 2027.
Je proto zcela v souladu se zákonem, zahájí-li správce daně například v srpnu 2026 k této dani daňovou kontrolu, když lhůta pro stanovení daně dosud neuplynula. Pokud správce daně tuto daňovou kontrolu zahájí, rozběhne se nová tříletá lhůta stanovení daně od okamžiku oznámení zahájení daňové kontroly, a to dle § 148 odst. 3 daňového řádu.
Pokud by daňový subjekt byl po uplynutí základní lhůty pro stanovení daně dle § 148 odst. 1 daňového řádu vyzván k podání dodatečného daňového přiznání,
doporučuji, aby nejprve neformálně kontaktoval správce daně s dotazem na stav této lhůty
, popřípadě aby si se správcem daně domluvil termín pro
nahlédnutí do jeho daňového spisu
, ze kterého zjistí skutečnosti rozhodné pro běh lhůty pro stanovení daně.
Pokud by daňový subjekt měl za to, že lhůta pro stanovení daně již uplynula a daňový subjekt tedy povinnost podat dodatečné daňové přiznání netíží, je prostředkem obrany
stížnost proti postupu správce daně
dle § 261 daňového řádu. Stížnost se podává u správce daně, proti jehož postupu směřuje, a musí být vyřízena do 60 dnů od jejího podání (doručení správci daně). Z praktické zkušenosti plyne, že stížnosti jsou vyřizovány zpravidla mnohem dříve, v jednoznačných případech zpravidla okamžitě.
Příklad 3
Prekluze práva stanovit daň
Daňový subjekt prostřednictvím daňového poradce podal daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2022 v zákonné lhůtě, správce daně daňové přiznání konkludentně vyměřil. Lhůta pro stanovení daně se proto rozběhla dne 1. 7. 2023, uplyne tedy dne 1. 7. 2026.
Správce daně vyzval daňový subjekt k podání dodatečného daňového přiznání dne 18. 5. 2026. Daňový subjekt dne 10. 6. 2026 doručí správci daně svou odpověď na předmětnou výzvu s tím, že jej povinnost podat dodatečné daňové přiznání netíží.
Řešení
Vzhledem ke skutečnosti, že nelze spolehlivě uzavřít o tom, zda vydání výzvy k podání dodatečného daňového přiznání vedlo k doměření daně (dosud se tak nestalo), nelze ani rozhodnout, zda došlo k prodloužení lhůty pro stanovení daně o jeden rok dle § 148 odst. 2 daňového řádu.
Za těchto okolností je proto na správci daně, aby k reakci daňového subjektu, která je fakticky v materiálním smyslu daňovým tvrzením na změnu daně ve výši 0 Kč, zahájil postup k odstranění pochybností nebo daňovou kontrolu. Zahájení daňové kontroly musí být oznámeno nejpozději do dne 1. 7. 2026.
Pokud by bylo zahájení daňové kontroly oznámeno až například dne 7. 7. 2026, byla by daňová kontrola zahájena po lhůtě pro stanovení daně. Vzhledem k tomu, že by již daň nemohla být stanovena právě z důvodu
prekluze
lhůty pro její stanovení, daňová kontrola by byla nezákonným zásahem a správce daně by ji musel bezodkladně ukončit.
 
6 Vliv výzev k podání řádného a dodatečného daňového přiznání na lhůtu pro stanovení daně
Podle § 148 odst. 3 daňového řádu je oznámení, tj.
doručení, výzvy
k podání řádného daňového přiznání
skutečností, která
přerušuje lhůtu
pro stanovení daně dle § 148 odst. 3 daňového řádu. Ode dne doručení výzvy k podání řádného daňového přiznání proto běží
tříletá lhůta
pro stanovení daně
znovu od počátku
.
Příklad 4
Přerušení běhu lhůty pro stanovení daně v případě oznámení výzvy k podání řádného daňového přiznání
Daňový subjekt je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2022 do dne 31. 3. 2023. Daňový subjekt žádné přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2022 nepodal. Správce daně proto dne 1. 8. 2023 vydal výzvu k podání řádného daňového přiznání, tato výzva byla doručena v úložní době dne 14. 8. 2023. V patnáctidenní lhůtě a ani po jejím uplynutí daňový subjekt řádné daňové přiznání nepodal.
Protože správce daně neměl o faktické daňové povinnosti daňového subjektu žádné konkrétní údaje, vyměřil daň v souladu s ustanovením § 145 odst. 1 daňového řádu ve výši 0 kč.
Řešení
Základní lhůta pro stanovení daně dle § 148 odst. 1 daňového řádu by se standardně rozběhla dne 1. 4. 2023. Daňový subjekt však selhal, když daňové přiznání nepodal v základní lhůtě dle § 136 odst. 1 daňového řádu. Správce daně jej proto vyzval k podání řádného daňového přiznání. Vzhledem ke skutečnosti, že tato výzva byla (legislativní fikcí) doručena dne 14. 8. 2023, rozběhla se tohoto dne nová tříletá lhůta pro stanovení daně.
Pokud by tedy správce daně kupříkladu 12. 6. 2026 zjistil skutečnosti rozhodné pro stanovení daně, měl by až do dne 14. 8. 2026 čas na zahájení doměřovacího řízení. Pokud by tedy oznámení o zahájení daňové kontroly bylo doručeno dne 15. 7. 2026, byla by tato kontrola zahájena v zákonné lhůtě a jejím zahájením by se rozběhnula nová tříletá lhůta pro stanovení daně, která by tedy uběhla dne 15. 7. 2029.
Podle § 148 odst. 2 písm. a) daňového řádu se lhůta pro stanovení daně
prodlužuje o 1 rok
, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně došlo k oznámení (tj. doručení)
výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení
, pokud tato výzva vedla k doměření daně.
Příklad 5
Prodloužení lhůty dle § 148 odst. 2 písm. a) daňového řádu
Daňový subjekt podal přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období květen 2022 dne 25. 6. 2022. Dne 12. 1. 2025 vydal správce daně výzvu k podání dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období květen 2022, když bylo zjištěno, že daňový subjekt uskutečnil zdanitelná plnění, která neuvedl na řádku 1 či 2 předmětného daňového přiznání. Daňový subjekt v náhradní, 15denní lhůtě dodatečné daňové přiznání podal a správce daně dle tohoto daňového přiznání daň doměřil. Daňový subjekt však předmětnou daň nezaplatil.
Řešení
Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná výzva k podání dodatečného daňového přiznání byla důvodná, když vedla k doměření daně, prodlužuje základní tříletou lhůtu pro stanovení daně o jeden rok, neboť byla vydána v posledním roce běhu základní tříleté lhůty. Lhůta pro stanovení daně proto uběhne až dne 25. 6. 2026 (a nikoliv 25. 6. 2025). Zaplacení či nezaplacení daně je pro výpočet lhůty pro stanovení daně nepodstatné.