Výběrové řízení a jmenování tajemníka úřadu územního samosprávného celku

Vydáno: 19 minut čtení

Tajemník úřadu je jednou ze stěžejních osob v územním samosprávném celku, respektive v jeho úřadu. Tajemník je nadřízen všem zaměstnancům obce zařazeným do úřadu územního samosprávného celku 1) a plní vůči nim úkoly zaměstnavatele. Je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné i přenesené působnosti s tím, že tuto odpovědnost má přímo vůči starostovi obce. V jednom z minulých čísel 2) jsme se zabývali právním postavením a pravomocemi tajemníka úřadu, aktuální příspěvek se věnuje krokům směřujícím k jeho jmenování a procesu výběrového řízení.

Výběrové řízení a jmenování tajemníka úřadu územního samosprávného celku
JUDr.
Václav
Dobrozemský
Spolu se starostou, místostarostou a zaměstnanci zařazenými do obecního úřadu tvoří tajemník obecní úřad. V čele obecního úřadu však nestojí tajemník, nýbrž starosta [§ 109 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“)]. Funkce tajemníka se zřizuje obligatorně v obcích s pověřeným obecním úřadem (tzv. dvojkové obce) a v obcích s rozšířenou působností (tzv. trojkové obce). V ostatních obcích (tzv. jedničkové obce) může být funkce tajemníka zřízena. Není-li zřízena nebo obsazena, plní jeho úkoly starosta (§ 110 odst. 3 zákona o obcích). V případě zřízení funkce tajemníka jde o organizační změnu v rámci úřadu, přičemž tato pravomoc je vyhrazena radě obce dle § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích.
Tajemník obecního úřadu je vedoucím úřadu ve smyslu § 2 odst. 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“). Vedoucí úřadu je zároveň vedoucím úředníkem, který je vedoucím zaměstnancem ve smyslu § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. práce“).
 
Předpoklady pro výkon funkce tajemníka
Zákon o úřednících stanoví předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu (tajemníka). Kromě obecných předpokladů stanovených pro vznik pracovního poměru úředníka v § 4 zákona o &uacute