Dlužníci a postupy ve zdravotním pojištění

Vydáno: 9 minut čtení

Plátci pojistného, tedy subjekty, kterým může vzniknout dluh u zdravotní pojišťovny, jsou ve zdravotním pojištění: – hromadní plátci pojistného, tedy zaměstnavatelé (platící pojistné za sebe a za své zaměstnance), – samoplátci, mezi které řadíme: – osoby samostatně výdělečně činné, – osoby bez zdanitelných příjmů. Tento dluh může mít různou podobu. Zdravotní pojišťovny jsou ze zákona povinny uplatňovat, tedy vyměřovat a v případě nezaplacení vymáhat dlužné pojistné a penále. Takto musí bez výjimky postupovat vůči všem dlužícím subjektům. Naproti tomu pokutu za porušení zákona uložit mohou, ale také nemusí. Co dělat, když jste se ocitli v informačním systému zdravotní pojišťovny jako dlužník? Především – aktivně situaci řešit. O tom, že jste se stali dlužníky, buď dobře víte sami, anebo vám to připomene zdravotní pojišťovna, která vás o existenci vašeho dluhu (i v jejím vlastním zájmu) v rámci desetileté promlčecí doby nepochybně sama uvědomí.

Dlužníci a postupy ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Ideální řešení – jednorázová úhrada dluhu na pojistném, případně splátky
Dlužné pojistné nemůže zdravotní pojišťovna plátci nikdy odpustit, takže je určitě namístě přemýšlet o jeho úhradě. Nejlépe je uhradit dlužné pojistné co nejdříve a v plné výši. Zaplacení dlužné částky pojistného má totiž dvě výhody – jednak dnem úhrady dluhu přestává běžet penále, jednak je zaplacení dlužné částky pojistného nezbytným předpokladem pro rozhodování ve věci odstranění tvrdosti neboli prominutí dlužného penále, pokud si plátce tuto žádost podá (viz dále). Pokud však dlužník aktuálně nemá dostatek zdrojů na úhradu dlužného pojistného, pak doporučuji obrátit se na zdravotní pojišťovnu se žádostí o sjednání splátkového kalendáře.
Na uzavření dohod