Prodej soukromého automobilu z pohledu ZDP

Vydáno: 19 minut čtení

V článku se zabýváme zdaněním příjmů získaných prodejem soukromého automobilu ve vlastnictví poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Půjde o případy, kdy tento automobil je, anebo není zařazen v obchodním majetku poplatníka, kdy poplatník vede daňovou evidenci, účetnictví nebo uplatňuje paušální výdaje a o případy, kdy dojde k převedení vlastnického práva k předmětu finančního leasingu po jeho skončení na uživatele finančního leasingu a tento majetek je, anebo není zařazen do obchodního majetku poplatníka.

Prodej soukromého automobilu z pohledu ZDP
Ing.
Ivan
Macháček
 
1. Obecně k osvobození příjmů z prodeje hmotné movité věci od daně z příjmů fyzických osob
Na základě ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je
od daně z příjmů fyzických
osob osvobozen veškerý příjem z prodeje hmotné movité věci
s výjimkou příjmu z prodeje:
1.
cenného papíru – podmínky pro osvobození příjmů z prodeje cenného papíru jsou specifikovány v § 4 odst. 1 písm. w) a x) ZDP,
2.
motorového vozidla, letadla nebo lodi, nepřesahuje-li doba mezi jejich nabytím a prodejem dobu jednoho roku,
3.
movité věci, která je nebo v období pěti let před prodejem byla zahrnuta do obchodního majetku.
 
2. Prodej soukromého automobilu nezahrnutého v obchodním majetku
Pokud nejsou dodrženy podmínky pro osvobození příjmů z prodeje automobilu dle § 4 odst. 1 písm. c) ZDP, podléhá příjem z jeho prodeje
zdanění dle § 10 odst. 1 písm. b) bod 3 ZDP jako tzv. ostatní příjem
. Z § 10 odst. 5 ZDP plyne, že dílčím základem daně je příjem snížený o výdaj, kterým je cena, za kterou poplatník majetek prokazatelně nabyl, a jde-li o věc nabytou bezúplatně (zděděnou nebo darovanou), cena určená podle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí. Výdajem jsou též částky prokazatelně vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu věci, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje (znalecký odhad, sepsání kupní smlouvy, inzeráty apod.). K hodnotě vlastní práce poplatníka na věci, kterou si sám vyrobil nebo vlastní prací zh