Osvobození příjmů z prodeje nemovitostí

Vydáno: 11 minut čtení

Osvobození prodeje nemovitých věcí se na první pohled může jevit jako velmi jednoduchá problematika, prostě si poplatník spočítá, jak dlouho nemovitost vlastní, a zjistí, zda splnil časový test, či nikoliv. Opak je však pravdou, nejen že od 1. 1. 2021 byla v zákoně č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů “), ustanovena podstatná změna, a to prodloužení časového testu z pěti na deset let. Není to však jediná změna, která byla ve výše zmíněném období provedena. Změna, které si většina daňových poplatníků nejspíše nevšimla, je spojena s využitím prostředků získaných z prodeje nemovitosti na obstarání (dříve uspokojení) vlastní bytové potřeby. I přesto, že se může zdát probírané téma již neaktuální, není tomu tak především díky přechodným ustanovením, která určují, že pro způsob zdanění prodeje nemovitosti je rozhodný okamžik jejího nabytí. V případě nabytí nemovitosti před novelizací je třeba se řídit ustanoveními platnými před 1. 1. 2021. Pokud byla nemovitost pořízena až po 1. 1. 2021, platí pro účely posouzení osvobození od daně z příjmů zákon ve znění po jeho novelizaci.

Osvobození příjmů z prodeje nemovitostí
Ing.
Michal
Dvořák
 
„Základní osvobození pěti a deseti let“
Jak již bylo výše zmíněno, do konce roku 2020 byl časový test pro uplatnění osvobození 5 let. Vzhledem k tomu, že se tento časový test použije na všechny nemovitosti, které byly pořízeny před novelizací zákona o daních z příjmů, může nastat situace, kdy bude využit pětiletý časový test až do prodeje nemovitosti v roce 2025. Posuzování podle roku nabytí nemovitosti je zcela zásadní, v praxi dochází ke zmatení daňových poplatníků, protože tato velmi podstatná informace není obsahem § 4 zákona o daních z příjmů, který stanovuje podmínky pro osvobození, ale je součástí přechodných ustanovení, která nejsou běžnému daňovému poplatníkovi snadno dohledatelná a čitelná.