Zpráva o pověsti

Vydáno: 12 minut čtení

„Zpráva o pověsti“ se už svým názvem zdá být přežitkem patřícím do jiného režimu. Obce se však mohou s žádostí o vydání takové zprávy setkat, a byť není tato zpráva pojmově v českém právním řádu definována a není tak definován ani její přesný obsah, patří její vydání mezi úkoly obce.

Zpráva o pověsti
JUDr.
Eva
Janečková
 
Právní základ
Povinnost obce je stanovena § 14 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který říká, že obec je povinna vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy pro potřeby právnických a fyzických osob, stanoví-li tak právní předpis.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že obec je povinna zprávu vyhotovit, ale tato povinnost má své hranice. Zákonná úprava postavení obcí váže jejich povinnost vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy pro potřeby právnických a fyzických osob výlučně na případy, kdy tuto jejich povinnost, popř. právo právnických či fyzických osob zakládá zákon. Pro případ, že jde o vydávání potvrzení či vyhotovování zpráv pro uplatňování práv na našem území, j