Dvě povinnosti zaměstnance a navazující postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění

Vydáno: 13 minut čtení

Z hlediska řešení pojistného vztahu (pojištění u zdravotní pojišťovny) je pro pojištěnce ideální být zaměstnancem, protože veškeré povinnosti plní ve zdravotním pojištění primárně zaměstnavatel. To znamená, že zaměstnavatel přihlašuje osobu jako zaměstnance u té zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna, a platí pojistné podle zákona. Zaměstnanec si sám žádné pojistné neplatí. Není však úplně pravdou, že pokud je pojištěnec zaměstnán, tak se ve zdravotním pojištění nemusí o nic starat.

Dvě povinnosti zaměstnance a navazující postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Právní úprava zdravotního pojištění totiž určuje dvě povinnosti i zaměstnanci a na tyto povinnosti navazují i postupy zaměstnavatele.
 
Oznámení „státní kategorie“
Dle § 10 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je pojištěnec povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné podle § 7 cit. zákona. Za osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy a zaměstnancem doloženy. Za osoby s omezenou svéprávností plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník. Jestliže pojištěnec tuto důležitou skutečnost zaměstnavateli neoznámí, pak je povinen ji sdělit zdravotní pojišťovně sám. Za účelem správnosti dat v informačním systému zdravotní pojišťovny je pojištěnec povinen předložit doklad o zahájení a ukončení evidence v kategorii osob, za které je plátcem pojistného stát. Pojištěnec tak oznamuje například počátek a konec pobírání důchodu, zahájení nebo ukončení studia, období