Rostlinná výroba v účetnictví nestátních neziskových organizací - 1. část

Vydáno: 17 minut čtení

Ačkoliv se rostlinná výroba vyskytuje zejména v účetnictví podnikatelských subjektů, mohou se s ní setkat i nestátní neziskové organizace. Článek se proto zaměřuje na specifika této oblasti účetnictví, včetně oceňování, inventarizace, vykazování, zveřejňování, příkladů účetních transakcí a daňového pohledu na rezervu na pěstební činnost.

Rostlinná výroba v účetnictví nestátních neziskových organizací – 1. část
Ing.
Marek
Jošt,
Ph.D.
Tabulka 1: Vymezení rostlinné výroby v rozvaze a výkazu zisku a ztráty včetně souvisejících položek
Položka rozvahy – aktiva
Číslo účtu
A.II.1. Pozemky
031
A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
A.IV.8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
085
B.I.3. Nedokončená výroba
121
B.I.4. Polotovary vlastní výroby
122
B.I.5. Výrobky
123
Položka rozvahy – pasiva
Číslo účtu
B.I.1. Rezervy
941
Položka výkazu zisku a ztráty
Číslo účtu
A.II.7. Změna stavu zásob vlastní činnosti
561, 562, 563
A.II.9. Aktivace dlouhodobého majetku
574
A.V.21. Manka a škody
548
A.VI.23. Odpisy dlouhodobého majetku
551
A.VI.27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek
556