Změna podoby dokladů u podvodů na DPH

Vydáno: 1 minuta čtení

Ve vztahu k vědomosti stěžovatelky je irelevantní, že Metal Export měnil vzhled daňových dokladů. Jak sám krajský soud poznamenal, jde o slabou indicii. Pouhá změna vzhledu dokladů mohla zůstat stěžovatelkou zcela nezpozorována, a proto nelze dovozovat, že ji mohla upozornit na možnost existence daňového podvodu.

Změna podoby dokladů u podvodů na DPH
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Specialis s.r.o., advokátní kancelář
K předpisům:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 1. 2023, sp. zn. 9 Afs 85/2022
U podvodů na DPH může o existenci daňové ztráty či zavinění na straně daňového subjektu svědčit množství indicií. Tyto všechny je pak třeba hodnotit ve vzájemném kontextu. Nicméně tyto nemohou mít vždy stejnou sílu. Proto bude třeba vždy rozlišovat, jak moc ta která
indicie
požadovanou skutečnost prokazuje. A jak zde říká Nejvyšší správní soud, u změn podoby daňových dokladů obchodního partnera se jedná o indicii slabou.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty