Odpočet na podporu výzkumu a vývoje se změnami s účinností od 1. 1. 2024

Vydáno: 15 minut čtení

Poplatníci mohou s účinností od roku 2005 od základu daně odečíst dle § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “ nebo „zákon o daních z příjmů “) odpočet na podporu výzkumu a vývoje (dále jen „odpočet“).

 

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje se změnami s účinností od 1. 1. 2024
Ing.
Ludmila
Dvořáčková
Zákon č. 462/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří, zavedl s účinností od 1. 1. 2024 v oblasti daňové podpory výzkumu a vývoje změnu, která se vztahuje k dokumentu projektové dokumentace.
Pozměňovacím návrhem byl do § 34c ZDP, který vymezuje povinné náležitosti projektové dokumentace, doplněn nový odstavec 5, který zní:
„V případě pochybností správce daně lze obsahové náležitosti projektové dokumentace podle odstavce 1 prokazovat dalšími důkazními prostředky.“
Vzhledem k tomu, že se jedná o pozměňovací návrh, je vhodné uvést kompletní znění odůvodnění k této změně:
„Stávající stav, kdy hodnocení správce daně ohledně dostatečnosti obsahových náležitostí projektové dokumentace výzkumu a vývoje vede mnohdy k odmítnutí celého nároku na odpočet na výzkum a vývoj, představuje značnou právní nejistotu pro daňové poplatníky. Poplatníci předkládají správci daně v rámci daňové kontroly projektovou dokumentaci s tím, že pokud se jeví správci daně jako nedostatečná, nemá poplatník jinou možnost, jak pochybnosti správce daně vyvrátit a projektovou dokumentaci doplnit. Poplatníci pak přestávají odpočet uplatňovat, což se míjí s původním záměrem podpořit aktivity na výzkum a vývoj a mohou přesou