Prokazování zahraničních pracovních cest

Vydáno: 1 minuta čtení

Dlužno dodat, že městský soud (a nakonec ani daňové orgány) nijak netvrdil, jak naznačuje stěžovatel, že by každá zahraniční pracovní cesta advokáta měla být vyúčtována „jako příloha daňového dokladu/faktury“. Naopak v souladu s ustálenou judikaturou v bodech 82 až 84 výslovně uznal, že postačuje prokázání, že cestovní výdaje byly v přímé souvislosti s očekávaným příjmem. Právě v tomto „volnějším smyslu“ věc pojaly i daňové orgány, kterým postačovalo doložit, že stěžovatel má zahraničního klienta, jemuž za příslušné zdaňovací období fakturoval relativně obecně vymezené služby, potažmo má-li s ním uzavřenou smlouvu. V takovém případě správce daně a žalovaný oprávněnost výdajů uznali, pakliže bylo možné vysledovat za konkrétní zdaňovací období souvislost mezi uplatněným výdajem a předloženým důkazem (důkaz o klientovi v Kanadě <–> letenka do Kanady, důkaz o klientovi na Floridě <–> letenka na Floridu). V případě, že tomu tak nebylo, daňové orgány uplatněný výdaj z důvodu neunesení důkazního břemene neuznaly. Pouhé deklarované rozdělení zahraničních cest na soukromé a pracovní nelze považovat za důkaz, ale toliko za tvrzení zachycené v písemné podobě.

 

Prokazování zahraničních pracovních cest
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Specialis s.r.o., advokátní kancelář
K předpisům:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2023, sp. zn. 8 Afs 313/2021
Prokazování pracovních cest je velice častou oblastí, na kterou správce daně zaměřuje svou pozornost. V této věci pak Nejvyšší správní soud posuzoval otázku prokazování zahraničních cest. V tomto ohledu naznal, že postačí poskytnout důkaz o klientu v zahraničí, resp. výnosy s tímto klientem související. Bez dalších pochybností by pak správce daně neměl požadovat další a další důkazy, k čemuž ale v praxi někdy dochází.