Vybrané aspekty ročního zúčtování záloh

Vydáno: 20 minut čtení

Roční zúčtování záloh je konkrétně upraveno v § 38ch zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), ale váže se k němu řada dalších ustanovení ZDP . Smyslem ročního zúčtování je, aby zaměstnanci, kteří kromě příjmů ze závislé činnosti od jednoho nebo postupně od více plátců nemají jiné zdanitelné příjmy, nebyli zatěžováni povinností podávat daňové přiznání. Výsledného celoročního zdanění je tak u těchto poplatníků dosaženo prostřednictvím ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, o které mohou ve stanovené lhůtě požádat svého zaměstnavatele.

Vybrané aspekty ročního zúčtování záloh
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Je vhodné si uvědomit, že roční zúčtování záloh v podstatě nahrazuje daňové přiznání, v obou dvou případech je cílem stanovení výsledné daně. V obou případech také platí, že eventuální přeplatek na dani se poplatníkovi vrací, zásadní rozdíl je ale u případného nedoplatku. Na rozdíl od daňového přiznání se totiž nedoplatek na dani při ročním zúčtování záloh nevybírá. Pravdou ovšem je, že vzhledem ke konstrukci měsíčních záloh na daň vycházejí při ročním zúčtování záloh nedoplatky na dani zcela výjimečně.
 
Tiskopisy
Úvodem se ještě stručně zaměříme na
tiskopisy.
Pro rok 2023 jsou aktuální následující formuláře: Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (tiskopis MFin 5457), a to vzor č. 27, dále Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, o tiskopis MFin 5457/B – vzor č. 3. Tyto tiskopisy jsou určené pouze pro jedno zdaňovací období.
Pro rok 2023 je dále platný tiskopis 25 5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovému zvýhodnění, vzor č. 31 a tiskopis 25 5460/A Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražené dani vybírané srážkou, vzor č. 10. Dále upozorněme na nepovinný tiskopis 25 5460/1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob pro rok 2023, vzor č. 28 a Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, pro zaměstnavatele má formulář označení 25 5556 a pro účely podání daňového přiznání 25 5558, v obou případech se jedná o vzor č. 2.
 
Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh
Dále bychom se zaměřili na
podmínky a okolnosti, za kterých může
poplatník s příjmy ze závislé činnosti, tedy zaměstnanec,
požád