IFRS 18 - Prezentace a zveřejnění v účetní závěrce

Vydáno: 12 minut čtení

Dne 9. 4. 2024 publikovala IASB nový standard IFRS 18 Prezentace a zveřejnění v účetní závěrce, který vstoupí v účinnost 1. 1. 2027. Společnosti budou muset přejít na nový standard retrospektivně, to znamená, že pokud bude jejich první účetní závěrka sestavena podle IFRS 18 za rok 2027, musejí uvést do souladu s IFRS 18 také srovnávací výkazy za rok 2026. Povinnost retrospektivního přístupu platí také pro mezitímní účetní závěrku, pokud jí společnost sestavuje.

IFRS 18 – Prezentace a zveřejnění v účetní závěrce
doc. Ing.
Lenka
Krupová,
Ph.D., MBA,
Anglia Ruskin University, UK
Publikování standardu je výsledkem projektu Primární účetní výkazy (Primary Financial Statements), který byl zahájen v roce 2016. Standard plně nahradí IAS 1
Prezentace účetní závěrky
. Mnohé požadavky původního IAS 1 zůstaly zachovány a byly pouze přeneseny do nového IFRS 18, popřípadě do IAS 7
Výkaz o peněžních tocích
nebo do IAS 8 (který zároveň mění název; místo původního názvu
Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby
se bude jmenovat
Základna pro sestavování účetní závěrky
– Basis of Preparation of Financial Statements).
 
Změny oproti IAS 1
IFRS 18 však přinesl některé zásadní změny, které se promítnou do jednotlivých součástí kompletní IFRS účetní závěrky takto:
a)
Výkaz o finanční situaci (rozvaha) – minimální změny
b)
Výkaz o výsledku – zásadní změny
c)
Výkaz prezentující úplný výsledek – minimální změny
d)
Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu – minimální změny
e)
Výkaz o peněžních tocích – určité změny
f)
Příloha

Související dokumenty

Chytré podcasty

Nezákonný dovoz zboží