Omylnost správce daně a závaznost beználezových kontrol

Vydáno: 1 minuta čtení

Na uvedených závěrech nemůže nic změnit ani to, zda stěžovatel měl obdobně postupovat již od svého vzniku v roce 2004. V obecné rovině sice může být důvodem vzniku subjektivního přesvědčení, že transakce, které daňový subjekt provedl, jsou daňově bezproblémové (či od daně osvobozené), to, že nejsou správcem daně výslovně zpochybněny. Míra takto vzniklého přesvědčení a z toho plynoucího očekávání ohledně jiných obdobných situací do budoucna je však velmi nízká. Daňový subjekt se na základě toho, že v minulosti správce daně něco nerozporoval, může spolehnout jen na to, že pokud bude obdobná transakce v budoucnu zpochybněna, musí pro takový krok správce daně mít racionální důvody, které vysvětlí. Způsobilým vysvětlením však může být (vedle typicky toho, že rozhodné skutečnosti správce daně zjistil až později než v době nezpochybnění těch transakcí, o něž daňový subjekt svá očekávání opírá) i to, že v daňové praxi, která tak či onak hodnotí obrovské množství simultánně probíhajících transakcí, v řadě případů nutně velmi povrchně, je zcela běžné, že řada těch, které by při bližším zkoumání mohly být vyhodnoceny jako podezřelé, pozornosti správců daně unikne.

 

Omylnost správce daně a závaznost beználezových kontrol
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Specialis s.r.o., advokátní kancelář
K předpisům:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 4. 2023, sp. zn. 6 Afs 92/2022
Pokud správce daně v minulosti učiní nějakou kontrolu bez nálezu, pak to neznamená, že se v průběhu času nemůže jeho názor na věc změnit. Sice možnosti otevřít již zkontrolovaná období jsou velmi omezené, ale kontrole období následujících již nestojí nic v cestě. V tomto ohledu se pak, jak ukazuje Nejvyšší správní soud, nemůže daňový subjekt dovolávat dobré víry a nezměnitelnosti. Ke změně může dojít, přičemž povinností správce daně je takový postup řádně odůvodnit.