Výzva k podání dodatečného daňového přiznání

Vydáno: 1 minuta čtení

S ohledem na výše uvedené nemůže Nejvyšší správní soud s názorem žalovaného souhlasit. Informace získané od Policie ČR a z vlastního kontrolního postupu vedeného u dotčeného daňového subjektu jsou právě těmi informacemi, jež mají správce daně podle výše citovaného usnesení rozšířeného senátu vést k vydání výzvy podle § 145 odst. 2 DŘ . Není na místě zpochybňovat tyto „zdroje“ s odkazem na formu zachycení těchto informací, zvlášť když si informace od nich obou neodporovaly. Správce daně měl (musel mít vzhledem k již dlouhotrvající daňové kontrole spějící ke svému konci) v rozhodné době dobrý přehled o obchodní spolupráci dotčených subjektů a také věděl, že ta pokračovala i v roce 2009, přičemž nic nenasvědčovalo tomu, že by její okolnosti měly být jiné. Mohl tedy důvodně předpokládat, že daň bude stěžovatelce za předmětné zdaňovací období doměřena, a měl tedy povinnost vyzvat stěžovatelku k podání dodatečného daňového tvrzení. Žalovaný v rozhodnutí o odvolání uvedl také, že výzvu na základě zjištění z probíhající daňové kontroly za zdaňovací období let 2007 a 2008 nebylo možné vydat, jelikož stěžovatelka v dané době navrhovala k prokázání svých tvrzení a vyvrácení zjištění správce daně další důkazní prostředky. Podle Nejvyššího správního soudu však ani toto tvrzení neobstojí, neboť nesouhlas daňového subjektu s právním názorem správce daně uplatněný v jiném prověřovaném zdaňovacím období nemůže opravňovat správce daně k rezignaci na postup podle § 145 odst. 2 DŘ . Ačkoliv tedy bylo podle okolností relevantní dovozovat, že by v reakci na výzvu správce daně stěžovatelka s největší pravděpodobností setrvala na svých závěrech, nemůže tato skutečnost ospravedlňovat jeho postup, když to byl právě správce daně, který jako první porušil DŘ [(z bezpráví právo vzejít nemůže) srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2018, č. j. 6 Afs 61/2018-30 ].

Výzva k podání dodatečného daňového přiznání
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Specialis s.r.o., advokátní kancelář
K předpisům:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2023, sp. zn. 4 Afs 79/2022
Informace od Policie ČR či informace získané z vlastní činnosti jsou velice častým zdrojem informací správce daně o nesouladu vykázané daňové povinnosti s daňovou povinností správnou. V rámci správy daní by přitom měl být preferován co nejrychlejší způsob napravení tohoto stavu. A tím je „přiznání“ daňového subjektu. Správci daně by tak měli vydávat výzvy k podání dodatečného daňového přiznání i tam, kde prvotní informace nejsou zcela neprůstřelné, případně daňový subjekt je na základě dosavadní komunikace rozporuje. Přeci jen, výzva již staví daňový subjekt do situace, že buďto se jí podvolí (odměnou mu bude neuložení penále), nebo musí očekávat daňovou kontrolu. A tváří v tvář takovému dilematu mnoho daňových subjektů změní svůj dosavadní názor.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád