Plnění dluhu třetí osobou věřiteli bez souhlasu dlužníka

Vydáno: 10 minut čtení

Pro civilně právní praxi lze za velmi zajímavý označit rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. října 2023, sp. zn. 28 Cdo 1217/2023, který nahlížel na právní problematiku „plnění za jiného“, a to v podstatných detailech

Plnění dluhu třetí osobou věřiteli bez souhlasu dlužníka
JUDr.
Lukáš
Sadecký,
advokát, člen rozkladových komisí, rozhodce Rozhodčího soudu v Praze při HK ČR a AK ČR
 
Plnění
Problematika „plnění za jiného“, co měl po právu plnit sám, může vyvolávat některé dílčí právní otázky, především i to, zda se vyžaduje (povinně) souhlas dlužníka, aby třetí osoba (plnitel) vůbec mohla plnit přímo věřiteli dlužníka (jednání plnitele „za zády a bez vědomí“ dlužníka), čímž by následně došlo k účinnému zániku dluhu dlužníka vůči věřiteli.
Bezdůvodné obohacení, kam spadá právě i případ „plnění za jiného“, co měl po právu plnit sám1), otevírá i další dílčí právní aspekty, jež jsou přiblíženy níže, zejména i to, zda dlužník může nějak dosáhnout toho, aby za něj třetí osoba nemohla plnit věřiteli dlužníka.
 
ZÁKLADNÍ POHLEDY SOUDU PRVNÍHO STUPNĚ
Žalobkyně (právnická osoba) se po žalované (fyzické osobě) domáhala částky 124.485,50 Kč s příslušenstvím z titulu bezdův