Kontroly kvality

Vydáno: 16 minut čtení

Jednou z činností Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“) je provádět, v souladu s požadavky evropského práva, kontroly kvality u auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfoliu alespoň jeden subjekt veřejného zájmu.

Kontroly kvality
Mgr. et Mgr.
Martina
Smetanová,
kontrolor kvality, Rada pro veřejný dohled nad auditem
Kontrolou kvality se zjišťuje, zda
auditor
postupuje při provádění auditorské činnosti v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), auditorskými standardy, etickým kodexem, vnitřními předpisy Komory1) a Nařízením2).
Jednotlivé kontroly kvality jsou plánovány na základě analýzy rizik, která zahrnuje rizika spojená s konkrétním subjektem veřejného zájmu, ale i potenciální rizika vztahující se ke kontrolovanému auditorovi nebo k auditorské společnosti. Na základě analýzy rizik je navržena perioda kontrol, jejich rozsah a celkové zaměření kontrolní činnosti.
Kontrolor kvality provádí kontrolu kvality v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly kvality podle zákona o auditorech a její závěry doloží potřebnými podklady. Rozsah kontroly kvality musí být přiměřený a úměrný rozsahu a složitosti činnosti kontrolovaného auditora.
Kontrola kvality je zahájena dnem doručení oznámení o termínu kontroly kvality auditorovi, který mu musí být oznámen nejméně 30 dnů přede dnem zahájení vlastní kontrolní činnosti. Kontrola na místě probíhá v rozmezí 2–4 týdnů, v závislosti na počtu kontrolovaných auditorů a složitosti kontrolovaných spisů.
Samotná kontrola kvality je rozdělena do tří základních částí se zaměřením na:
1.
kontrolu řídicího a kontrolního systému
ve vztahu k plnění zákona o auditorech, mezinárodních standardů pro řízení kvality, ISA 220 a etického kodexu,
2.
spisy auditora