Novelizovaný pokyn k aplikaci převodních cen

Vydáno: 9 minut čtení

Dne 24. 5. 2019 vydalo Generální finanční ředitelství Pokyn GFŘ D-34 Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky – převodní ceny (dále jen „Pokyn“), který nahrazuje dosavadní metodickou pomůcku pro aplikaci převodních cen v České republice, kterou byl Pokyn D-332 1). Pokyn byl zveřejněn jednak na webových stránkách Finanční správy České republiky2), tak i ve Finančním zpravodaji č. 5/20193), kde je jeho přílohou český překlad Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (dále jen „Směrnice OECD“). GFŘ tak pokračuje v updatu metodických materiálů týkajících se mezinárodního zdaňování, když navázalo na Pokyn GFŘ D-32 4) k závazným posouzením, kterým už koncem roku 2018 nahradilo Pokyn D-333 5). Následovat by měla novela Pokynu D-334 6), který se týká dokumentace k převodním cenám a zveřejnění nových pokynů v anglickém jazyce.

Novelizovaný pokyn k aplikaci převodních cen
Ing.
Vítězslav
Kapoun
Hlavním důvodem pro sepsání nového Pokynu byla úprava Směrnice OECD, která proběhla v polovině roku 2017, a jejíž český překlad byl zveřejněn spolu s Pokynem. Současně Pokyn reaguje i na poptávku ze strany daňových subjektů po detailnějším rozpracování některých situací, zejména benchmark analýzy, která se nově v Pokynu objevuje. Dalšími novinkami, které však byly i historicky v praxi naprosto běžně využívány je aplikace mezikvartilového rozpětí a důraz na rozlišování mezi právním a ekonomickým vlastníkem nehmotného majetku pro účely nastavování cen mezi spojenými osobami.
Výše zmiňovaná Směrnice OECD je vlastně výkladovým pravidlem k článku 9 Modelové smlouvy OECD o zamezení dvojímu zdanění a je tak celosvětově stěžejním pramenem při zkoumání převodních cen