Otázky a odpovědi: Automobil pořízený na úvěr - náhrada škody a uplatnění odpisů

Vydáno: 5 minut čtení

Naše společnost měla osobní automobil pořízený na úvěr (včetně zajištění vozu a smlouvou o výpůjčce). V roce 2018 řeším totální škodu tohoto vozidla. Datum škodní události byl 20. 11. 2018. Pojišťovna vyčíslila náhradu škody, kterou zaúčtuji jako pohledávku a výnos (378/648) ovlivňující základ daně z příjmů. Poskytovatel úvěru ukončil smlouvu 20. 2. 2019, fakturu na finanční vyrovnání zaslal 28. 1. 2019. Do února jsme úvěr spláceli. Finanční vyrovnání (vyúčtování náhrady škody za nesplacenou jistinu a odúročené úroky jsem v 1/2019 zaúčtovala jako závazek do daňově uznatelných nákladů na účty 548/321).

Otázky a odpovědi: Automobil pořízený na úvěr – náhrada škody a uplatnění odpisů
Ing.
Ivana
Pilařová
Můj dotaz spočívá v tom, zda mohu v roce 2018 uplatnit celé roční daňové odpisy? A dále pak, zda musím proúčtovat např. dohadnou položkou náklady fakturované v roce 2019 jako finanční vyrovnání poskytovateli úvěru, které časově souvisejí s výnosem v roce 2018, tj. náhradou škody od pojišťovny. Nebo spíše, zda je třeba k 31. 12. 2018 zaúčtovat škodu (od pojišťovny je na vyčíslení náhrady škody položka „hodnota využitelných zbytků“) – toto bych měla zaúčtovat na 549/082 (…) a 549 bude daňově uznatelná do výše náhrady na 649? Budou se i v tomto případě uplatňovat plné roční daňové odpisy, nebo jen v poloviční výši?
Doplnění dotazu: pojišťovna nám poslala vyčíslení náhrady škody, ale finanční náhradu neobdržela na účet naše společnost, ale poskytovatel úvěru na automobil, tedy vlastně faktický majitel tohoto automobilu. A tuto náhradu nám potom v roce 2019 započítává „k dobru“ při vyčíslení předčasného ukončení z důvodu pojistné události (od pojistné náhrady odečetl náhradu škody za nesplacenou jistinu a odúročené úroky a náklady spojené s likvidací); vyšel přeplatek, který nám pojišťovna zaslala na účet. Toto bych účetně rozložila jako příjem na účet (MD)/ výnosy z pojistky – náklady spojené s náhradou škody a náklady spojené s likvidací (Dal). Myslím si, že toto doplnění mění účetní případy v roce 2018, kdy pravděpodobně nebudu účtovat o pohledávce a výnosu (tj. náhrada od pojišťovny) a mohu uplatnit celé roční daňové i roční účetní odpisy.
 
Odpověď z hlediska účetnictví
Uplatnění účetních odpisů je závislé na skutečnosti, zda automobil je, či není z majetku společnosti vyřazený. V dotazu je uvedena totální škoda, která může, ale také nemusí znamenat vyřazení majetku ve stejném roce, kdy k havárii došlo. Konkrétně v případě automobilu vyřazení znamená provedení ekologické likvidace vraku a odhlášení automobilu z evidence vozidel. Pokud toto proběhlo v roce 2018, pak byl automobil zlikvidován a vyřazen. Účetní odpisy budou uplatněny do doby vyřazení s přesností na měsíce s tím, že to, zda budou uplatněny odpisy ještě v měsíci vyřazení, nebo naposledy v měsíci předcházejícím vyřazení, závisí na znění vnitřní účetní směrnice. Pokud je vrak automobilu v majetku společnosti ještě k rozvahovému dni, je nutné k tomuto majetku vytvořit účetní opravnou položku na nepřímé snížení jeho hodnoty (559/09X).
Náhrada škody na majetku od pojišťovny bude zcela jistě zaúčtována do roku, kdy vznikla pojistná událost – tedy do roku 2018. To, zda bude účtováno o samotné škodě, závisí na skutečnosti, kdy byl automobil vyřazen, neboť právě účetní zůstatková cena vyřazeného automobilu je onou škodou. Není možné na náklady spojené s likvidací, která proběhne v roce 2019 vytvářet dohadnou položku pasivní do roku 2018. Finanční vyrovnání s poskytovatelem úvěru není titulem pro tvorbu dohadné položky, nicméně pokud by se jednalo o významnou částku, je možné na tuto skutečnost vytvořit účetní rezervu (554/459).
K doplnění dotazu: účetnictví se chová k majetku, který je vypůjčený na základě smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva tak, jako by byl (ačkoliv právně není) majetkem vypůjčitele. Toto lze ověřit ustanovením ČÚS 013, bodu 6.5 písm. c). Z tohoto pohledu tedy vypůjčitel eviduje ve svém majetku automobil. Škoda se tedy stala na majetku společnosti vypůjčitele, proto i o pojistné náhradě je třeba ve společnosti účtovat, a to souvztažností 378/648 podle dokladu zaslaného pojišťovnou. Následně bude řešen vztah k úvěrovému věřiteli, který vyčíslí své nároky, které budou zaúčtovány do nákladů 548/379. Následuje
kompenzace
pohledávky (z titulu použité pojistné náhrady) a závazku z titulu nároků úvěrového věřitele (379/378). Vzhledem k tomu, že pohledávka je vyšší, byl rozdíl inkasován na běžný účet (221/378). Započtení výnosů a nákladů navrhované v dotazu je podle mého názoru chybné, neboť dochází k porušení zásady zákazu vzájemného zúčtování (§ 7 odst. 6 zákona o účetnictví).
 
Odpověď z hlediska daně z příjmů
Také zákon o daních z příjmů umožňuje podle § 28 odst. 4 uplatňovat daňové odpisy při převodu vlastnictví hmotného movitého majetku v důsledku zajištění dluhu převodem práva na věřitele (§ 2040–2044 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), za podmínky uzavření smlouvy o výpůjčce tohoto majetku na dobu zajištění dluhu. Odpisy v roční výši (v prvním roce odpisování, resp. v dalších letech odpisování) lze uplatnit podle § 26 odst. 6 zákona o daních z příjmů z hmotného majetku evidovaného u poplatníka ke konci příslušného zdaňovacího období. Pokud havarovaný automobil byl k 31. 12. 2018 stále registrován v evidenci vozidel, neboť disponoval registrační poznávací značkou, je možné za rok 2018 uplatnit daňové odpisy v roční výši, a pokud bude automobil vyřazen až v průběhu roku 2019, lze uplatnit za rok 2019 ještě odpis ve výši jedné poloviny. Při možnosti snížení zůstatkové ceny o uvedené odpisy je však třeba kalkulovat s negativním dopadem silniční daně, pokud automobil stále disponuje registrační poznávací značkou.