Sociální pojištění OSVČ v roce 2019

Vydáno: 16 minut čtení

S účinností od 1. 1. 2019 došlo v pojištění OSVČ k významným změnám, a to zákonem č. 259/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb. , o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 259/2017 Sb. “). Přehled těchto změn byl popsán podrobně ve Finančním, daňovém a účetním bulletinu č. 4/2018, k některým změnám se vracíme na konci tohoto článku. V článku je také věnována pozornost podávání žádosti o snížení záloh na pojistné nebo zrušení jejich placení, a tomu, kdo a z čeho platí pojistné na sociální pojištění jako OSVČ.

Sociální pojištění OSVČ v roce 2019
Ing.
Marta
Ženíšková
 
I. Žádost o snížení nebo zrušení záloh
Možnost požádat o snížení nebo zrušení záloh na pojistné je zakotvena v § 14 odst. 4 a odst. 7 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistném na SZ“).
O snížení záloh na pojistné na důchodové pojištění může požádat OSVČ vykonávající hlavní (dále jen „OSVČ hlavní“) nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (dále jen „OSVČ vedlejší“) příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (dále také „OSSZ“), která
sníží
poměrně zálohy za těchto podmínek:
Žádost může být podána nejdříve v dubnu. V žádosti musí být uvedeny příjmy a výdaje za období od 1. 1. toho roku, v němž se žádost podává, do konce měsíce předcházejícího podání žádosti.
Žádost může být podána až po podání přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok bezprostředně předcházející kalendářnímu roku, v němž se žádost podává.
Příjmy ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení v průměru na jeden kalendářní měsíc od ledna do podání žádosti jsou alespoň o jednu třetinu nižší než v předchozím kalendářním roce.
Příklad 1
V lednu 2019 podala OSVČ přehled za rok 2018 a žádost o snížení zálohy podala v