Otázky a odpovědi: Prodej stavebního pozemku z pohledu DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Pozemek prodává fyzická osoba, která je v době prodeje OSVČ a plátce DPH. Předmětem podnikání OSVČ je projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Pozemek fyzická osoba koupila o 5 let dříve, než se stala OSVČ a než se stala plátcem DPH. Jednalo se o soukromou investici, záměrem bylo soukromé využití pozemku (stavba rodinného domu). Pozemek je evidovaný v katastru nemovitostí jako orná půda, nicméně podle § 56 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje definici stavebního pozemku, jelikož byly učiněny správní úkony provedené za účelem výstavby nemovitosti na pozemku. Jelikož se zde jedná o pozemek, který fyzická osoba pořídila mimo svoji ekonomickou činnost (podnikání), domníváme se, že při prodeji tohoto pozemku není třeba uplatňovat DPH, jelikož tento prodej není předmětem DPH.

Otázky a odpovědi: Prodej stavebního pozemku z pohledu DPH
Ing.
Václav
Benda
Odpověď
Jedná se o problematickou záležitost z hlediska posouzení toho, zda bude uvedený prodej stavebního pozemku předmětem DPH, či nikoliv. Podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je předmětem daně dodání zboží, včetně dodání nemovité věci, a to za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku. Pozemek bude převáděn za úplatu s místem plnění v tuzemsku, tj. tyto dva znaky, pro to, aby se jednalo o transakci, která je předmětem daně, jsou nesporně splněny. Problematické je, zda je také splněna podmínka, že se jedná o prodej pozemku v rámci ekonomické činnosti fyzické osoby, která jej prodává. Podle § 5 odst. 2 zákona o DPH se za ekonomickou činnost považuje soustavná výdělečná činnost a také využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně. Současné znění § 5 odst. 2 zákona o DPH tedy definuje ekonomickou činnost jako činnost soustavnou. Podle názoru Ministerstva financí, který je uveden v důvodové zprávě k vládnímu návrhu novely zákona o DPH, která je součástí daňového balíčku pro rok 2019, váže směrnice o DPH a příslušná
judikatura
Soudního dvora EU ekonomickou činnost mimo jiné na podmínku vykonávání činnosti s cílem získávat z ní pravidelný příjem (nikoliv pravidelnou úplatu nebo dokonce zisk) a podmínka pravidelnosti, opakovatelnosti či soustavnosti dané činnosti je dovozována až následně. Pokud je tedy cílem činnosti získávání pravidelného příjmu, je tato činnost považována za ekonomickou, byť sama o sobě na první pohled pravidelný či soustavný charakter mít nemusí. Z výše uvedených důvodů a vzhledem k zaměření podnikatelské činnosti fyzické osoby, která pozemek prodává, se domnívám, že daňová správa bude uvedený prodej posuzovat jako prodej stavebního pozemku, který je předmětem DPH v rámci ekonomické činnosti prodávajícího. Pokud tedy prodávající plátce, při jeho prodeji nepřizná daň, hrozí mu podle mého názoru doměření DPH.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty