DPH u poukazů v roce 2019

Vydáno: 17 minut čtení

Směrnicí Rady (EU) 2016/1065 , kterou se mění směrnice 2016/112/ES, pokud jde o zacházení s poukazy, se upravují a v rámci EU sjednocují s účinností od 1. 1. 2019 pravidla pro uplatňování DPH u poukazů. Mění se dosavadní pravidla pro uplatňování DPH u tzv. digitálních služeb a při zasílání zboží. Pravidla pro uplatňování DPH u poukazů se promítají do zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), novelou, která je součástí daňového balíčku s původně navrhovanou účinností od 1. 1. 2019 (sněmovní tisk č. 206, senátní tisk č. 32, dále jen „novelizovaný zákon o DPH “). Vzhledem k tomu, že daňový balíček byl schválen Poslaneckou sněmovnou až ve druhé polovině prosince roku 2018, příslušné změny zákona o DPH nabydou účinnosti později po definitivním schválení daňového balíčku a jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů. Při aplikaci příslušných pravidel mohou plátci od 1. 1. 2019 do nabytí účinnosti příslušných novelizovaných ustanovení zákona o DPH využít tzv. přímého účinku směrnice, tj. postupovat při uplatňování DPH u poukazů již od 1. 1. 2019 podle pravidel vyplývajících z novelizovaného znění směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty DPH (dále jen „směrnice o DPH “). V článku je nejprve vysvětleno vymezení poukazů pro účely DPH a jejich členění na poukazy jednoúčelové a víceúčelové. V další části textu jsou s využitím příkladů vysvětlena pravidla pro uplatňování DPH u jednoúčelových poukazů a v závěrečné části textu pravidla pro uplatňování DPH u víceúčelových poukazů.

DPH u poukazů v roce 2019
Ing.
Václav
Benda
 
Vymezení pojmu poukaz
V novém § 15 novelizovaného zákona o DPH je v souladu s novelizovaným zněním směrnice o DPH vymezeno, co se rozumí poukazem a návazně rozlišeno, co se rozumí poukazem jednoúčelovým a co poukazem víceúčelovým. Podle § 15 odst. 1 novelizovaného zákona o DPH se poukazem pro účely DPH rozumí listina, se kterou je spojena povinnost ji přijmout jako úplatu nebo část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby a na které nebo v jejíž související dokumentaci jsou uvedeny předepsané údaje. Konkrétně se jedná o vymezení zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta, nebo vymezení osoby, která má uskutečnit dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby.
Základním klíčovým znakem poukazu je povinnost jej přijmout jako úplatu nebo část úplaty za konkrétní dodání zboží nebo poskytnutí služby. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu novely zákona o DPH potvrzuje, že nová pravidla se vztahují na případy, kdy poukaz bude použit jako celá nebo částečná úplata na jedno plnění nebo také na více plnění, případně postupně. Poukaz může přitom pokrýt celou hodnotu poskytnutého plnění, bez dalšího doplatku. V praxi může dojít i k situaci, kdy hodnota poskytnutého plnění bude vyšší než hodnota poukazu, tj. poukaz pokryje pouze část hodnoty zboží a zákazník uhradí zbývající hodnotu poskytnutého plnění v peněžních prostředcích. V tomto případě se nová pravidla pro zacházení s poukazy použijí pouze na část plnění, která byla poskytnuta výměnou za poukaz. Poukaz nemusí být čerpán najednou, ale postupně jako úplata na více plnění, např. předplacené kupony na telekomunikační služby, které mohou být použity jak na úhradu služeb poskytovaných teleko