Otázky a odpovědi: Nákup a prodej kmenových listů z hlediska účetnictví

Vydáno: 2 minuty čtení

Naše s. r. o. zakoupila kmenové listy jiné s. r. o. Prosím o popsání správného účetního postupu při nákupu a případném prodeji kmenových listů.

Otázky a odpovědi: Nákup a prodej kmenových listů z hlediska účetnictví
Ing.
Ivana
Pilařová
Odpověď
Kmenové listy jsou považovány za cenný papír. Předpokládám, že nejsou primárně nabyty za účelem obchodování s nimi, ale za účelem jejich dlouhodobého vlastnění. Pořízení kmenových listů bude oceněno pořizovací cenou v souladu s § 25 odst. 1 písm. f) zákona o účetnictví. Pro jejich nabytí volíme jeden z účtů skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek. Výběr konkrétního účtu závisí na míře vlastnických práv – rozhodující vliv odpovídá použití účtu 061, podstatný vliv odpovídá použití účtu 062 a minoritní podíl nedosahující ani 20% základního kapitálu odpovídá použití účtu 063. Při pořízení je možné použít účtu 043 – Pořízení dlouhodobého finančního majetku souvztažně se závazkem z kupní ceny (například účet 379).
Cenné papíry zachycené na účtu 063 se přeceňují reálnou hodnotou, a to přímým účtováním na účet 063 souvztažně s účtem 414 – Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí. V případě prodeje se kumulované oceňovací rozdíly vyúčtují zpět proti účtu 063, čímž se účetní jednotka navrátí k původnímu ocenění a v této ceně se bude účtovat o jejich vyřazení souvztažností 561/063. Tržba z prodeje bude zaúčtována do výnosů souvztažností 378/661.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví