Otázky a odpovědi: Dohoda o narovnání z hlediska DPH

Vydáno: 3 minuty čtení

Dodavatel i odběratel jsou plátci DPH. Dodavatelem byl odběrateli v roce 2014 vystaven daňový doklad na stavební práce (přenesená daňová povinnost), který nerespektoval ústně dohodnuté cenové vyrovnání. Odběratel rozporoval správnost ceny na daňovém dokladu, dodavatel mu nevyhověl. Odběratel doklad nezaúčtoval ani neuvedl do přiznání DPH. Na základě následného soudního jednání došlo koncem roku 2017 k uzavření dohody o narovnání s tím, že dohodnutá částka je včetně DPH 21 % (viz příloha). Odběratel celou částku zaplatil a požadoval po dodavateli daňový doklad, aby mohl uplatnit odpočet DPH. Ten mu sdělil, že nemůže již opravný daňový doklad vystavit, protože byla překročena tříletá lhůta pro možnost provedení opravy původního dokladu. Má snížení původní ceny na základě dohody o narovnání vliv na DPH? Z průběhu soudního jednání vyplývá, že dohodnutá částka narovnání byla nešťastně zvýšena o částku DPH. Jedná se ale o plnění s přenesenou daňovou povinností. Znamená to, že při kladné odpovědi na výše uvedenou otázku by měla být částka ve výši DPH dodavatelem vrácena a odběratel by měl uplatnit ve svém daňovém přiznání režim přenesené daňové povinnosti? Při záporné odpovědi na danou otázku by měla být dodavatelem pouze vrácena částka DPH?

Otázky a odpovědi: Dohoda o narovnání z hlediska DPH
Ing.
Václav
Benda
Odpověď
Podle § 42 odst. 8 zákona o DPH se u zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti oprava základu daně provede obdobně jako u zdanitelného plnění ve standardním režimu zdanění, tj. podle předchozích odstavců 1 až 6. Prakticky to znamená, že poskytovatel zdanitelného plnění, který je plátcem, vystaví příjemci, který je také plátcem, opravný daňový doklad, a to ve vazbě na původní daňový doklad. Stejně jako původní daňový doklad, tak i opravný daňový doklad musí být vystaven bez DPH. Souhlasím tedy s uvedeným názorem, že částka sjednaná v dohodě o narovnání je chybně včetně DPH. Je-li poskytovatelem udělena příjemci zdanitelného plnění sleva, příjemce tohoto zdanitelného plnění sníží na základě opravného daňového dokladu původně přiznanou daň a návazně si sníží nárok na odpočet daně. Tento obecný postup se uplatní jak v případě, že je sleva z ceny poskytnuta na základě dohody či dohody o narovnání nebo na základě rozhodnutí soudu. Také u oprav základu daně u zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti se však aplikuje § 42 odst. 5 zákona o DPH, podle něhož nelze opravu základu daně a výše daně provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního uskutečněného zdanitelného plnění, nebo došlo k přijetí úplaty, pokud se zdanitelné plnění ještě neuskutečnilo. Jestliže se tedy původní zdanitelné plnění uskutečnilo v roce 2014 a již uplynula výše uvedená lhůta, ve které je možno provést opravu základu daně, poskytovatel by měl vystavit příjemci zdanitelného plnění pouze tzv. nedaňový dobropis, který nebude opravným daňovým dokladem, protože tento doklad se vystavuje na opravu základu daně, která však již není možná. Na základě tohoto „nedaňového dobropisu“ by měl poskytovatel zdanitelného plnění vrátit příjemci na základě rozhodnutí soudu příslušnou finanční částku, která však již nebude mít dopady na opravu základu daně a dříve přiznanou daň a uplatněný odpočet na straně příjemce zdanitelného plnění. Poskytovatel zdanitelného plnění tento „nedaňový dobropis“ také nebude promítat do svého daňového přiznání a kontrolního hlášení. Vrácená částka tedy nebude mít prakticky dopad na DPH u poskytovatele ani příjemce zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty