Otázky a odpovědi: Nárok na odpočet daně - vyúčtování energií, služeb, správní režie a údržby

Vydáno: 3 minuty čtení

Společnost (s. r. o.) zakoupila ve veřejné dražbě nemovitost (nebyl, a ani nemohl být uplatněn nárok na odpočet DPH). Nemovitost byla rozdělena na bytové jednotky. Některé jednotky byly prodány (osvobozeno od DPH bez nároku na odpočet – splňuje časový test a nedošlo k podstatné změně), část zůstala v majetku s. r. o. Bylo založeno SVJ , jehož členem je i s. r. o. Výše uvedené s. r. o. vykonává tyto činnosti: – pronájem vlastních jednotek (osvobozeno – bez nároku na odpočet), – ubytování ve vlastních jednotkách (snížená sazba DPH), – správa výše uvedeného SVJ (základní sazba DPH). Z výše uvedeného je patrné, že u přijatých zdanitelných plnění uplatňuje mimo jiné i krácený nárok na odpočet. V průběhu kalendářního roku jsou veškeré náklady na energie, správní náklady, náklady na opravy a údržbu fakturovány dodavateli výše uvedené společnosti (s. r. o.) jako správci. DPH na vstupu u oprav a údržby a některých položek správní režie je kráceno koeficientem (nárok na odpočet je pouze 3 %). V následujícím kalendářním roce je provedeno vyúčtování energií, služeb, správní režie a údržby s ostatními členy SVJ a poměrná část (cca 55 %) je jim vyfakturována s DPH v příslušné sazbě – tj. dojde k dodání služeb, u kterých byl při jejich přijetí uplatněn nárok na odpočet pouze v krácené výši (v tomto případě pouze 3 %). Lze tento postup používat? Pokud ano, lze při této změně účelu použití (do)uplatnit nárok na odpočet (55 % z 21 – 3 %)? Pokud ano, jakým způsobem, a do kterého řádku přiznání? Prosím o ukázku na konkrétním případě, např. v roce 2017 přijala s. r. o. fakturu za opravy v částce 100 000 Kč + 21 000 Kč DPH. Uplatnila nárok na odpočet pouze 3 %, tj. 630 Kč. V roce 2018 v rámci vyúčtování s SVJ vyvstala potřeba 55 % těchto oprav na SVJ přefakturovat s plným DPH tj. 55 000 + 11 550 Kč DPH.

Otázky a odpovědi: Nárok na odpočet daně – vyúčtování energií, služeb, správní režie a údržby
Ing.
Václav
Benda
Odpověď
Podle § 72 odst. 5 zákona o DPH má plátce nárok na odpočet daně v plné výši u přijatého zdanitelného plnění, které použije výhradně pro uskutečňování zdanitelných plnění či další účely uvedené v § 72 odst. 1 zákona o DPH. Pokud podle § 72 odst. 6 zákona o DPH použije plátce přijaté zdanitelné plnění jak pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně, tak i pro jiné účely, je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen v části připadající na použití s nárokem na odpočet daně, tj. v částečné výši. Příslušná výše odpočtu daně v částečné výši se stanoví postupem podle § 75 nebo § 76 zákona o DPH. V uvedeném případě, jak vyplývá ze zadání, plátce uplatňuje krácený nárok na odpočet daně podle § 76 zákona o DPH. Pokud podle § 76 odst. 1 zákona o DPH plátce použije přijaté zdanitelné plnění v rámci svých ekonomických činností jak pro plnění s nárokem na odpočet daně uvedená v § 72 odst. 1 zákona o DPH, tak i pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, má nárok na odpočet daně pouze v krácené výši odpovídající rozsahu použití pro plnění s nárokem na odpočet daně. Příslušná výše odpočtu daně v krácené výši se podle § 76 odst. 2 zákona o DPH vypočte jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v krácené výši, a koeficientu, jehož konstrukce vyplývá z následujícího § 76 odst. 3 zákona o DPH. Pokud v uvedeném případě není plátce schopen při přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmem, přesně určit a doložit správci daně, jakou část nakupovaných služeb a energií, použije pro přeúčtování, které je zdanitelným plněním, nezbývá nic jiného než postupovat způsobem uvedeným v zadání, tj. nárokovat odpočet daně v krácené výši (např. 3 %) a z přeúčtovávaných plnění přiznávat daň na výstupu. Pokud plátce podružnými měřidly či jiným prokazatelným způsobem doloží, z jaké poměrné části nakupovaných vstupů fakticky přiznává daň na výstupu, může si v odpovídající výši nárokovat odpočet daně. Prakticky to bude znamenat, že bude postupovat podle výše uvedeného § 72 odst. 5 zákona o DPH.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty