Účetní závěrka podnikatelů - víte, jak na ni v roce 2018?

Vydáno: 18 minut čtení

Kalendářní rok 2018 se již chýlí ke konci a právě nastává pro většinu účetních jednotek období, kdy jim začnou starosti se sestavováním účetní závěrky. V tomto článku bych Vám ráda poskytla tipy a rady, na co si dávat pozor, na co nezapomenout, co mít na paměti. Následující řádky vycházejí jednak z novely vyhlášky č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, vyhláškou č. 441/2017 Sb. (dále jen „vyhláška“), která je účinná pro účetní období započatá v roce 2018, a také z nejčastějších dotazů v oblasti účetní závěrky.

Účetní závěrka podnikatelů – víte, jak na ni v roce 2018?
Ing.
Pavla
Strakošová
Ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) stanoví, že účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném nebo zkráceném rozsahu. Z tohoto ustanovení také plyne obecná zásada, že účetní jednotka, která nemá povinnost mít svoji účetní závěrku ověřenou auditorem, může sestavit účetní závěrku ve zkráceném rozsahu. V § 18 odst. 5 zákona o účetnictví je dále uvedeno, že prováděcí právní předpis, pro podnikatele – vyhláška, stanoví pro jednotlivé skupiny účetních jednotek podle kategorií účetních jednotek rozsah a způsob sestavení účetní závěrky v plném a ve zkráceném rozsahu. Ustanovení § 3a vyhlášky vymezuje pro jednotlivé skupiny účetních jednotek podle kategorií účetních jednotek rozsah a způsob sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy v účetní závěrce v plném rozsahu a ve zkráceném rozsahu. Pro akciové společnosti, které dříve v minulosti měly povinnost sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu i v případě, že neměly povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, už tato výjimka neplatí. Naopak stále platí, že bude-li některá z účetních jednotek, které mohou sestavovat účetní závěrku ve zkráceném rozsahu mít potřebu sestavit účetní závěrku v plném rozsahu, případně provést i další podrobnější členění položek výkazů za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání jednotlivých položek, může takto podle § 4 odst. 1 vyhlášky postupovat.
Z § 3a vyhlášky vyplývá, v jakém rozsahu účetní jednotka sestaví účetní výkazy. Nejprve si účetní jednotka stanoví kategorii účetní jednotky, následně právní formu a poté i povinnost auditu účetní závěrky, resp. výroční zprávy. Určení právní formy je rozhodné pro správný rozsah výkazu zisku a ztráty. Zatímco neauditované obchodní společnosti mohou sestavovat rozvahu ve zkráceném rozsahu, výkaz zisku a ztráty musí vždy sestavovat v plném rozsahu. Všechny obchodní společnosti, tzn. akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti bez ohledu na to, zda mají povinnost auditu účetní závěrky či nikoli, mají povinnost sestavit výkaz zisku a ztráty vždy v plném rozsahu.