Otázky a odpovědi: Přenesená daňová povinnost - montáž výtopny na Slovensku

Vydáno: 2 minuty čtení

Zpracovávám účetnictví pro firmu A, která uzavřela smlouvu s českou společností B na dodávku a montáž výtopny na Slovensku. Česká společnost B je generálním dodavatelem slovenského klienta. Jde tedy o subdodávku. V jakém režimu bude probíhat fakturace společnosti A vůči společnosti B, přesněji, zda bude mezi českými společnostmi uplatněna přenesená daňová povinnost nebo rozhoduje montáž v jiném členském státě dle § 7 zákona o DPH , řídící se slovenskými zákony?

Otázky a odpovědi: Přenesená daňová povinnost – montáž výtopny na Slovensku
Ing.
Václav
Benda
Odpověď
Jedná-li se o dodání zboží s instalací či montáží, místo plnění se určí v souladu se směrnicí o DPH podle § 7 odst. 3 zákona o DPH, tj. podle místa, kde je instalace či montáž prováděna. Je-li montáž technologického zařízení prováděna na Slovensku, místo plnění je na Slovensku a při uplatnění daně je třeba postupovat podle zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, tj. zákona o DPH platného ve Slovenské republice (dále jen „slovenský zákon o DPH“). Nemá-li firma A jako subdodavatel firmy B na Slovensku provozovnu, má podle mého názoru postavení tzv. zahraniční osoby, na jejíž registraci na Slovensku se vztahuje § 5 slovenského zákona o DPH. Podle tohoto ustanovení se „zahraniční osobou“ rozumí osoba povinná k dani (zdanitelná osoba), která nemá v tuzemsku (na Slovensku) sídlo, místo podnikání, provozovnu, bydliště, ani se na Slovensku obvykle nezdržuje. Podle § 5 odst. 1 slovenského zákona o DPH je zahraniční osoba povinna podat žádost o registraci Daňovému úřadu Bratislava před zahájením uskutečňování činnosti, která je předmětem DPH na Slovensku. Z § 5 odst. 1 písm. b) slovenského zákona o DPH vyplývá, že žádost o registraci není povinna podat zahraniční osoba, jestliže dodává jen služby a zboží a osobou povinnou přiznat daň je příjemce podle § 69 odst. 2 až 4 slovenského zákona o DPH. Pokud tedy firma B nemá na Slovensku sídlo ani provozovnu, vzniká podle mého názoru povinnost přiznat a zaplatit daň při dodání zboží s montáží či instalací s místem plnění na Slovensku v této zemi firmě A jako jejímu subdodavateli. Firma A se v této souvislosti jako „zahraniční osoba“ musí podle § 5 slovenského zákona na Slovensku zaregistrovat jako plátce daně.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty