Otázky a odpovědi: Přechod z neplátce DPH na plátce DPH ve společnosti s ručením omezeným

Vydáno: 4 minuty čtení

Dotaz ohledně přechodu z neplátce DPH na plátce DPH ve společnosti s ručením omezeným. V roce 2017 byla založena společnost a podána přihláška k dobrovolné registraci k DPH – této nebylo vyhověno, tudíž společnost podniká jako neplátce DPH. Koncem roku 2018 bude dosažen limit pro registraci k DPH. Pokud se stane plátcem od 1. 1. 2019, stačí vzít pouze zásoby na skladě, dle inventury, k těm dohledat faktury za nákup a uplatnit DPH – pouze na řádku 45 daňového přiznání? Na konci roku tuto částku dát zase v daňovém přiznání k dani přijmu právnických osob jako dodanění? Je možné si uplatnit DPH i u pokladny EET, regálů, kamer atd. sloužících výhradně v prodejně a zakoupených v srpnu 2017?

Otázky a odpovědi: Přechod z neplátce DPH na plátce DPH ve společnosti s ručením omezeným
Ing.
Václav
Benda
Ing.
Drahomíra
Martincová
 
Odpověď z hlediska DPH – Ing. Václav Benda
Pravidla pro odpočet daně při nové registraci plátce vyplývají z § 79 zákona o DPH. Podle § 79 odst. 1 zákona o DPH má osoba povinná k dani, která se stala plátcem, nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 12 měsíců před datem registrace. Základní podmínkou pro uplatnění odpočtu daně je, že toto plnění je k datu registrace součástí jejího obchodního majetku. Může se tedy jednat jak o zboží, tak i službu, která se stala součástí obchodního majetku. Nárok na odpočet daně se tedy nevztahuje na daň uplatněnou u zboží nebo služeb pořízených před lhůtou delší než 12 měsíců před datem registrace. Stane-li se tedy v uvedeném případě obchodní společnost plátcem od 1. 1. 2019, může si podle tohoto ustanovení uplatnit nárok na odpočet daně u zásob, drobného i dlouhodobého majetku pořízeného v období od 1. 1. 2018 do data registrace, bude-li zaregistrována s účinností od 1. 1. 2019. Z pokladny, regálů, kamer zakoupených v srpnu 2017 si tedy obchodní společnost nárok na odpočet daně, stane-li se plátcem od 1. 1. 2019, již uplatnit nemůže, protože se jedná o majetek pořízený před lhůtou delší než 12 měsíců před datem registrace.
Z § 79 odst. 2 zákona o DPH vyplývá, že nárok na odpočet daně při registraci plátce, jsou-li splněny podmínky pro jeho uplatnění podle předchozího § 79 odst. 1 zákona o DPH, se uplatní standardním způsobem, tj. v rozsahu a za podmínek stanovených v předchozích § 72 až 78d zákona o DPH. Pro výpočet částky nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku se přitom přiměřeně použije § 78d odst. 2 zákona o DPH, tj. např. bude-li plátce při nové registraci uplatňovat nárok na odpočet daně u
dlouhodobého majetku, který pořídil v předchozím kalendářním roce, bude mít nárok na odpočet daně ve výši 4/5, které odpovídají zbývajícím 4 rokům pětileté lhůty pro úpravu odpočtu daně.
Podle § 79 odst. 3 zákona o DPH lze nárok na odpočet daně při nové registraci plátce uplatnit pouze za první zdaňovací období po datu registrace, a to v ř. 45 daňového přiznání za toto zdaňovací období.
 
Odpověď z hlediska daně z příjmů – Ing. Drahomíra Martincová
Pro účely zákona o daních z příjmů vycházíme z předpokladu, že zásoby pořízené před registrací plátce DPH jsou vedeny v účetnictví v ocenění včetně DPH. U těch zásob, u kterých nelze uplatnit nárok na odpočet DPH (ty které byly pořízeny ve lhůtě delší než 12 měsíců před datem registrace), se ocenění měnit nebude. Potom při spotřebě těchto zásob bude účtováno v nákladech v ocenění včetně DPH a v této výši bude také ovlivněn základ daně z příjmů.
U těch zásob, u kterých lze uplatnit nárok na odpočet DPH, se v souvislosti s uplatněním tohoto nároku sníží jejich ocenění s tím, že se nárok na odpočet nebude účtovat výsledkově, tj. výsledek hospodaření ani základ daně z příjmů ovlivněn nebude.