Otázky a odpovědi: Darování obchodního podílu a příjem z prodeje podílu z hlediska daně z příjmů

Vydáno: 3 minuty čtení

Otec daroval dceři obchodní podíl na XYZ s. r. o. (100 %). Dcera už je vdaná a se svým manželem jsou každý 50% společníkem ve své společné firmě ABC s. r. o. Dcera prodala svůj obchodní podíl na XYZ s. r. o. (nabyla od svého otce bezúplatně, darem) firmě ABC s. r. o. za 10 000 000 Kč (znalecké ocenění). Polovinu této pohledávky, tj. 5 000 000 Kč (nominální hodnota pohledávky) by ráda bezúplatně postoupila na manžela. Prosíme o potvrzení, že k datu bezúplatného postoupení bude mít manžel bezúplatný příjem, daňově osvobozený. Jaké daňové souvislosti by měly následující možné alternativy:

Otázky a odpovědi: Darování obchodního podílu a příjem z prodeje podílu z hlediska daně z příjmů
Ing.
Eva
Sedláková
1.
Manžel pak tuto pohledávku kapitalizuje jako příplatek do vlastního kapitálu ABC s. r. o. ve výši 5 000 000 Kč.
Při vrácení příplatku manželovi – mohu jako nabývací hodnotu uplatnit nominální hodnotu pohledávky 5 000 000 Kč?
2.
Společnost ABC s. r. o. zaplatí pohledávku manželovi ve výši 5 000 000 Kč.
Příjem z postoupené pohledávky – zdaní manžel? Může uplatnit nominální hodnotu a tedy daňový základ ve výši nula?
Odpověď
Na straně dcery je příjem z titulu darovaného podílu na XYZ s. r. o. od daně z příjmů osvobozen v souladu s § 10 odst. 3 písm. c) bod 1 zákona o daních z příjmů.
Příjem z prodeje podílu, resp. převodu účasti, na XYZ s. r. o. je, nejsou-li splněny zákonem stanovené podmínky pro osvobození příjmu od daně dané § 4 odst. 1 písm. s) zákona o daních z příjmů, zdanitelným příjmem podle § 10 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů. Jako daňový výdaj lze v souladu s § 10 odst. 5 zákona o daních z příjmů uplatnit cenu podílu nabytého bezúplatně určenou podle právního předpisu o oceňování majetku.
Bezúplatné postoupení poloviny pohledávky manželovi, bude na straně manžela bezúplatným příjmem podle § 10 odst. 1 písm. n) zákona s tím, že od daně z příjmů bude osvobozen v souladu s § 10 odst. 3 písm. c) bod 1 zákona o daních z příjmů. Na straně manželky je třeba při postoupení poloviny pohledávky manželovi pamatovat na ustanovení § 23 odst. 13 zákona o daních z příjmů.
1.
Bezúplatně nabytou pohledávku za ABC s. r. o. může manžel uplatnit proti dluhu z titulu příplatku do vlastního kapitálu ABC s. r. o., který tak bude splněn formou zápočtu předmětné pohledávky, tj. dojde ke kapitalizaci
pohledávky
.
Při vrácení příplatku manželovi se bude na straně manžela jednat o příjem podle § 10 odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů, který je zdaňován srážkou podle § 36 zákona o daních z příjmů s tím, že daňovým výdajem je nabývací cena v souladu s § 10 odst. 6 zákona o daních z příjmů. Pokud bude výše vráceného příplatku rovna nabývací ceně, bude základ daně nulový.
2.
Uhradí-li společnost ABC s. r. o. svůj dluh vůči manželovi, jde na straně manžela o bezúplatný příjem podle § 10 odst. 1 písm. n) zákona o daních z příjmů s tím, že od daně z příjmů bude osvobozen v souladu s § 10 odst. 3 písm. c) bod 1 zákona, jak je uvedeno výše. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o příjem nepřesahující limit 5 000 000 Kč, manžel nemusí podávat oznámení o osvobozeném příjmu podle § 38v zákona o daních z příjmů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů