Otázky a odpovědi: SVJ - účtování a zdaňování příspěvků vlastníků jednotek a odměny správce

Vydáno: 3 minuty čtení

Dotaz k účtování a zdaňování plateb od vlastníků do společenství. Podle § 1180 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku podle podílu na společných částech. Dále podle odst. 2 přispívá na odměňování osoby, která dům spravuje a podobné platby každý vlastník jednotky stejně. Zákon 586/1992 Sb. , o daních z příjmů v § 18 odst. 2 písm. f bod 2 vyjímá z předmětu daně příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku. Rozumí se tím příspěvky podle § 1180 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku ? Pokud nikoliv, jak se pak příspěvky podle odst. 2 účtují a zdaňují?

Otázky a odpovědi: SVJ – účtování a zdaňování příspěvků vlastníků jednotek a odměny správce
Ing.
Ivana
Pilařová
Ing.
Drahomíra
Martincová
Odpověď z hlediska účetnictví – Ing. Ivana Pilařová
V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 písm. f) bod 2 zákona o daních z příjmů se z předmětu daně společenství vlastníků jednotek vyjímají i příspěvky vlastníků na odměňování osoby, která dům spravuje. Jedná se o příspěvek na správu domu, konkrétně na mzdový náklad osoby správce.
Ustanovení § 1180 občanského zákoníku je rozděleno do dvou odstavců proto, že se různé druhy nákladů na správu domu a pozemku rozpočítávají podle různých kritérií. Náklady na odměnu správce a členů orgánů pak nikoliv podle podílu na společných částech domu, ale na každou jednotku v domě stejně. Toto rozdělení § 1180 na dva odstavce nemá žádný dopad do daně z příjmů.
Odpověď z hlediska daně z příjmů – Ing. Drahomíra Martincová
V souladu s ustanovením § 1180 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech (nebylo-li určeno jinak).
Činnosti, které jsou považovány za správu domu a pozemku, jsou uvedeny v § 7 a § 8 nařízení vlády 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (dále jen „nařízení vlády“).
Dále podle § 1180 odst. 2 občanského zákoníku se příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti, rozvrhnou na každou jednotku stejně. Podle § 12 nařízení vlády se pro účely § 1180 odst. 2 občanského zákoníku odměnami členů orgánů osoby, která dům spravuje, rozumí odměny členů volených orgánů společenství vlastníků jednotek.
Z výše uvedeného lze dovodit, že příspěvky určené na odměny členů volených orgánů společenství vlastníků jednotek jsou obecně součástí příspěvků na správu domu a pozemku.
Podle § 18 odst. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, předmětem daně nejsou příjmy společenství vlastníků jednotek z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku. Tyto příspěvky jsou zpravidla účtovány u společenství vlastníků jednotek jako zálohy (přijaté zálohy resp. dlouhodobé přijaté zálohy), což znamená, že výsledek hospodaření ani základ daně není hrazenými příspěvky ovlivněn. Pokud by snad byly tyto částky účtovány výsledkově, nebudou podle uvedeného ustanovení zákona o daních z příjmů předmětem daně z příjmů.