Otázky a odpovědi: Prodej nemovitosti z hlediska daně z příjmů

Vydáno: 2 minuty čtení

Dva bratři dostali v roce 1997 do podílového spoluvlastnictví darem od otce nemovitost, kterou vložili do podnikání, technicky zhodnotili a odepisovali. V roce 2008 byla nemovitost vyřazena z obchodního majetku a dále pronajímána (zdaňování dle § 9 zákona o daních z příjmů ). V roce 2015 daroval jeden bratr druhému svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti. V roce 2018 byla celá nemovitost prodána. Dle našeho názoru bude prodej zdaňován dle § 10 zákona o daních z příjmů , a to následovně: – K prodejní ceně 1/2 nemovitosti, která byla v podnikání a následně pronajímána, bude jako výdaj uplatněna zůstatková cena (pořizovací cena snížená o odpisy uplatněné dle § 7 a § 9) . – K prodejní ceně druhé poloviny nemovitosti bude jako výdaj uplatněna cena 1/2 nemovitosti zjištěná znaleckým posudkem k datu darování. Je náš názor správný?

Otázky a odpovědi: Prodej nemovitosti z hlediska daně z příjmů
Ing.
Eva
Sedláková
Odpověď
Názor tazatele zcela správný není. Byla-li nemovitá věc (resp. její spoluvlastnický podíl) v roce 2008 vyřazena z obchodního majetku s tím, že byla dále pronajímána a příjem z nájmu byl příjmem dílčího základu daně podle § 9 zákona o daních z příjmů, je příjem z jejího prodeje v roce 2018 od daně z příjmů osvobozen podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Ten stanoví mimo jiné, že od daně se osvobozuje příjem z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem neosvobozený podle písmene a), přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 5 let; osvobození se nevztahuje na příjem z prodeje těchto nemovitých věcí, které jsou nebo v období
5 let před prodejem
byly zahrnuty do obchodního majetku, nebo vypořádání spoluvlastnictví k takovým nemovitým věcem. V daném případě byla nemovitá věc vyřazena z obchodního majetku již v roce 2008, tj. 10 let před prodejem.
Zdanitelným příjmem podle § 10 zákona bude příjem z prodeje nemovité věci (resp. jejího spoluvlastnického podílu) nabyté v roce 2015 darem. V daném případě není dodržen zákonný časový limit 5 let vlastnictví podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Daňovým výdajem bude hodnota nemovité věci (resp. jejího spoluvlastnického podílu) nabyté darem určená podle oceňovacích předpisů platných ke dni nabytí, tj. podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.