Otázky a odpovědi: Zdanění příjmu z prodeje motorového vozidla

Vydáno: 2 minuty čtení

Vlastním osobní auto asi 5 let. Chtěl bych jej prodat synovi své družky, který s námi bydlí ve společné domácnosti. Budu příjmy za prodej auta zdaňovat?

Otázky a odpovědi: Zdanění příjmu z prodeje motorového vozidla
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling,
Ph.D.
Odpověď
Podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je příjem z prodeje hmotné movité věci od daně z příjmů obecně osvobozen. Výjimku tvoří příjem z prodeje motorového vozidla, nepřesahuje-li doba mezi jeho nabytím a prodejem dobu 1 roku. Další výjimku tvoří příjem z prodeje movité věci, která je nebo v období 5 let před prodejem byla zahrnuta v obchodním majetku prodávajícího. Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daní z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Dnem vyřazení složky majetku z obchodního majetku poplatníka se podle § 4 odst. 4 uvedeného zákona o daních z příjmů rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci.
Pokud tedy prodávající dosáhne příjmů z prodeje motorového vozidla, které vlastnil déle než 1 rok a současně toto motorové vozidlo nemá a neměl zahrnuto v obchodním majetku, je příjem z prodeje takového motorového vozidla od daně z příjmů fyzických osob osvobozen.
Příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob se podle § 5 odst. 5 shora uvedeného zákona o daních z příjmů nezahrnují do základu daně a podle § 38g odst. 3 téhož zákona se příjmy od daně osvobozené neuvádějí do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů