Otázky a odpovědi: Zdaňování příjmu z nájmu nemovitosti ve Slovenské republice

Vydáno: 4 minuty čtení

Bydlím v České republice a vlastním chatu na Slovensku, kterou hodlám pronajmout. Daně z nájmu budu platit v České republice nebo na Slovensku? Musím mít na tuto činnost živnost?

Otázky a odpovědi: Zdaňování příjmu z nájmu nemovitosti ve Slovenské republice
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling,
Ph.D.
Odpověď
V České republice obecně platí, že pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor není živnostenským podnikáním [§ 3 písm. ah) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)]. K provozování pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor tedy není vydáváno živnostenské oprávnění. Zda z tohoto titulu vzniká nějaká povinnost v oblasti živností ve Slovenské republice je potřeba posuzovat podle právních předpisů Slovenské republiky.
V otázce určení daňového režimu příjmů z nájmu nemovitého majetku v relaci České republiky a Slovenské republiky je v zásadě nutné vycházet jak z vnitrostátních zákonů obou států (v České republice je takovým právním předpisem zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dále jen „zákon“), tak i z ustanovení mezinárodní Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla v České republice uveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 100/2003 (dále jen „smlouva“).
Z dotazu, bohužel, jednoznačně nevyplývají všechny nutné souvislosti k posouzení případu. V zásadě se podání daňového přiznání a způsob placení daní z příjmů v jednom či v obou státech váže na skutečnost, jakého státu je osoba tzv. daňovým rezidentem, a to s přihlédnutím k článku 4 smlouvy a i v kontextu § 2 zákona.
Právo na zdaňování příjmu z nájmu nemovitosti ve Slovenské republice upravuje článek 6 smlouvy „Příjmy z nemovitého majetku“, přičemž tedy platí, že příjmy z nemovitého majetku umístěného v jednom smluvním státě, které pobírá rezident druhého smluvního státu, mohou být zdaněny i v prvně zmíněném státě. Právo na zdanění tak náleží i tomu státu, kde se nemovitost nachází, tedy Slovenské republice, přičemž při stanovení daňové povinnosti, způsobu jejího zaplacení apod. se vychází z ustanovení právních předpisů Slovenské republiky.
Jestliže tedy jste daňovým rezidentem České republiky, máte v České republice daňovou povinnost na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Pokud tedy budete mít příjem z nájmu nemovitosti ve Slovenské republice, pak máte povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů také v České republice s tím, že v České republice se u příjmů ze zdrojů ve Slovenské republice vyloučí dvojí zdanění tohoto příjmu, a to podle článku 22 smlouvy metodou prostého zápočtu.
V případě, že jste daňovým rezidentem Slovenské republiky, zdaňování příjmu z nájmu nemovitosti ve Slovenské republice upravují výlučně právní předpisy Slovenské republiky. V České republice tyto příjmy nepodléhají zdanění. Pro úplnost informace sděluji, že smlouva upravuje i zdaňování majetku jako takového a z jejího čl. 21 vyplývá, že Slovenská republika má právo i na tuto daň. V České republice se nemovitý majetek umístěný v zahraničí nezdaňuje.
Dovoluji si však upozornit na to, že pokud by způsob přenechání uvedené chaty naplňoval znaky živnosti volné – ubytovací služby, mohla by tato okolnost podstatným způsobem ovlivnit další, a to nejen daňové povinnosti. Pro Vaši informaci sděluji, že v kontextu upozornění na povinnosti podle zákona o evidenci tržeb byl na společných stránkách Ministerstva financí a Finanční správy ČR zveřejněn metodický materiál, který se zabývá právě rozdílem mezi nájmem nemovité věci a poskytováním ubytovacích služeb. Tento materiál je dostupný na adrese http://www.etrzby.cz/cs/Ubytovani.