Otázky a odpovědi: Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - nárok na slevu na dani

Vydáno: 3 minuty čtení

V tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – vzor č. 26 je po plátci daně požadováno, aby ověřil nárok na slevy na dani. Jakým způsobem má plátce daně ověřit nárok na slevu na dani na poplatníka?

Otázky a odpovědi: Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – nárok na slevu na dani
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling,
Ph.D.
Odpověď
Základní sleva na dani na poplatníka je podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, poskytována ve vazbě na osobu poplatníka, a to bez dalších podmínek.
K tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, vzor č. 26, Generální finanční ředitelství ČR na svých stránkách zveřejnilo sdělení, a to již 19. 10. 2017 (sdělení je dostupné na adrese: http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/upozorneni-mf-k-tiskopisum/Sdeleni-tiskopis-Prohlaseni-poplatnika-DPFO-ze-zav-2018-8812). Z uvedeného sdělení vyplývá, že v návaznosti na novelu zákona o daních z příjmů provedenou zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tzn. i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dochází od zdaňovacího období 2018 k rozšíření komunikace mezi plátcem daně a poplatníkem v souvislosti s § 38k zákona o daních z příjmů tak, aby bylo možné využít i jiného způsobu projevu vůle zaměstnance při uplatnění nezdanitelných částí základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, slev na dani a daňového zvýhodnění. Nově tedy bude moci zaměstnanec využít i jiného způsobu projevu vůle (doposud stvrzovaného vlastnoručním podpisem tiskopisu prohlášení), a to elektronickou formou. V případě elektronické formy je však nutné, aby zaměstnavatel zajistil jednoznačnou identifikaci konkrétního zaměstnance. Například se bude jednat o učiněné prohlášení k dani elektronickým podpisem nebo bude jednoznačná identifikace zaměstnance zajištěna elektronicky prostřednictvím interního informačního systému zaměstnavatele.
Plátce daně tedy musí zajistit, že projev vůle v kontextu uvedeného prohlášení byl učiněn konkrétním zaměstnancem. Jinými slovy plátce daně musí zajistit, že elektronický záznam (např. elektronický podpis, či jiný nezaměnitelný identifikátor zaměstnance) je bezpochyby ztotožněn s konkrétním zaměstnancem, protože na rozdíl od vlastnoručního podpisu, který vyžaduje fyzickou přítomnost zaměstnance při podpisu tiskopisu prohlášení a jeho identita je tak ověřitelná na místě, lze elektronicky učinit prohlášení tzv. na dálku, tj. bez fyzické přítomnosti pracovníka vyřizujícího za zaměstnavatele mzdovou agendu.
Jak tedy dále vyplývá z uvedeného sdělení v případě vedení elektronické mzdové agendy i pro tuto oblast „prohlášení k dani“ Generální finanční ředitelství ČR doporučuje, aby zaměstnavatel stanovil např. vnitřním předpisem organizace podmínky, za kterých je možné elektronicky učinit prohlášení k dani a zajistil, že se bude jednat o dohledatelný systém mzdové agendy zaměstnavatele, ze kterého budou seznatelné jednak veškeré skutečnosti potřebné pro stanovení daňové povinnosti zaměstnance a zároveň bude i zřejmé, komu bylo v souladu se zákonem o daních z příjmů vydáno elektronickou formou potvrzení podle § 38j zákona o daních z příjmů, případně zda bylo vydáno opravné potvrzení.