Otázky a odpovědi: Doplňkové penzijní spoření - zdanění příspěvku od zaměstnavatele

Vydáno: 7 minut čtení

Mám uzavřeno doplňkové penzijní spoření. Obdržel jsem od penzijní společnosti sdělení, že mi bude zdaněn příspěvek od zaměstnavatele a výnos sazbou 15 %. Z jakého důvodu dochází k takovému zdanění?

Otázky a odpovědi: Doplňkové penzijní spoření – zdanění příspěvku od zaměstnavatele
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling,
Ph.D.
Odpověď
Příspěvky zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření, které zaměstnavatel poukazoval na účet zaměstnance u penzijní společnosti, byly na straně zaměstnance do zákonem stanovené výše od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny. Z tohoto důvodu ani nebyly tyto příspěvky zaměstnavatele, které byly od daně osvobozeny, zahrnovány do vyměřovacího základu pro povinná pojistná a pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění se z nich tedy neodvádělo. Již tedy ve fázi spoření byla poskytnuta výrazná daňová úleva s cílem podpořit odkládání části úspor na budoucí spotřebu.
Podle Vámi uvedených informací má penzijní společnost zdanit příspěvek od zaměstnavatele a výnos daní ve výši 15 %. Z těchto údajů lze dovodit, že buď doplňkové penzijní spoření ukončujete před dosažením stanoveného věku s výplatou odbytného, nebo ukončujete doplňkové penzijní spoření z důvodu dosažení stanoveného věku s výplatou plnění, a to pravděpodobně ve formě jednorázového vyrovnání.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, upravuje daňový režim plnění z doplňkového penzijního spoření v § 8 odst. 1 písm. e) a v odstavci 6 téhož paragrafu.
V případě předčasného ukončení spoření s výplatou odbytného nebyl naplněn cíl daňové podpory, tj. odložení části úspor na budoucí spotřebu, protože spoření bylo přerušeno před dosažením stanoveného věku. V takovém případě je tedy legitimní požadovat poskytnuté daňové úlevy zpět. Zákon o daních z příjmů v uvedených ustanovení uvádí, že odbytné z doplňkového penzijního spoření se pro zjištění základu daně nesnižuje o příspěvky zaplacené penzijní společnosti zaměstnavatelem za zaměstnance, s výjimkou příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem zaplacených penzijnímu fondu zaměstnavatelem za zaměstnance před 1. 1. 2000 v případě, kdy došlo k převodu prostředků účastníka z penzijního připojištění se státním příspěvkem do doplňkového penzijního spoření účastníka, ze kterého je odbytné vypláceno.
Obdobná situace nastává i v případě, kdy sice dochází z důvodu dosažení stanoveného věku k řádnému ukončení spoření s výplatou příslušné dávky z doplňkového penzijního spoření, a to v situaci, kdy místo pravidelně vyplácené penze je zvoleno jednorázové vyrovnání. Ani v tomto případě není naplněn cíl, pro který byly zavedeny daňové úlevy. I v případě výplaty jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění se státním příspěvkem tak dochází k tomu, že pro zjištění základu daně se jednorázové vyrovnání nesnižuje o příspěvky zaplacené penzijní společnosti zaměstnavatelem za zaměstnance, s výjimkou příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem zaplacených penzijnímu fondu zaměstnavatelem za zaměstnance před 1. 1. 2000 v případě, kdy došlo k převodu prostředků účastníka z penzijního připojištění se státním příspěvkem do doplňkového penzijního spoření účastníka, ze kterého je jednorázové vyrovnání vypláceno.
Místo jednorázového vyrovnání lze ale zvolit vyplácení pravidelné penze. Pokud doba pobírání penze činí kratší dobu než 10 let, pak taková penze sice rovněž podléhá zdanění, ale pro účely základu daně se příspěvky (tj. jak příspěvky zaměstnavatele, tak i příspěvky placené poplatníkem a rovněž i státní příspěvky) od částky penze odečítají, a to tak, že se uvedené příspěvky rozloží na vymezené období pobírání penze. Fakticky tak bude zdaněn pouze výnos (tj. obdobně jako např. úrok z termínovaného vkladu u banky).
Ve všech případech, kdy se dávka z doplňkového penzijního spoření (nebo její část) zdaňuje, je výběr a odvod daně uložen plátci daně (tj. příslušné penzijní společnosti), a to tak, že uvedené příjmy zahrne do samostatného základu daně a srazí daň z příjmů podle zvláštní sazby daně ve výši 15 % [§ 36 odst. 2 písm. k) uvedeného zákona o daních z příjmů]. Příjemce dávky tak již v tomto ohledu nemá žádnou povinnost, protože obdrží již dávku zdaněnou.
Pokud však poplatník zvolí výplatu penze z doplňkového penzijního spoření (resp. uhradí z doplňkového penzijního spoření úhradu jednorázového pojistného pro doživotní penzi), u které není vymezeno období jejího pobírání (tj. jedná se o doživotní penzi) nebo činí období pobírání penze nejméně 10 let, je taková penze zcela od daně z příjmů fyzických osob osvobozena [§ 4 odst. 1 písm. l) uvedeného zákona o daních z příjmů]. K žádnému dodanění příspěvků zaměstnavatele ani ke zdanění výnosu tedy v takovém případě nedochází. Stejně tak jsou od daně z příjmů fyzických osob zcela osvobozeny invalidní penze z doplňkového penzijního spoření na určenou dobu.
Z uvedeného vyplývá, že za určitých okolností mohou být zdaněny příspěvky zaměstnavatele a příslušný výnos z naspořené částky, a to v závislosti na tom, jakou dávku si při ukončení doplňkového penzijního spoření vyberete. Pokud jste přispíval na své doplňkové penzijní spoření vedle příspěvků zaměstnavatele, tyto Vaše příspěvky jsou vždy pro účely zdanění od příslušné dávky z doplňkového penzijního spoření odečítány.
Nad rámec dotazu si ještě dovoluji upozornit na to, že v případě, že poplatník na své doplňkové penzijní spoření platí příspěvky vedle příspěvku zaměstnavatele (tj. z vlastních prostředků) a tyto své příspěvky v minulosti uplatňoval jako nezdanitelnou část základu daně (§ 15 odst. 5 uvedeného zákona o daních z příjmů) a doplňkové penzijní spoření zaniklo bez nároku na penzi nebo jednorázové vyrovnání (tj. došlo-li k předčasnému ukončení spoření), pak nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle § 10 zákona o daních z příjmů ve zdaňovacím období, kdy k tomuto zániku došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v uplynulých deseti letech z důvodu zaplacených příspěvků na jeho doplňkové penzijní spoření základ daně snížen. V takovém případě by tyto zdaňované částky bylo nutné zdanit v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů