Otázky a odpovědi: Oznamovací povinnost - osvobozený příjem z prodeje rodinného domu

Vydáno: 2 minuty čtení

Vztahuje se oznamovací povinnost o příjmech osvobozených od daně z příjmů v případě prodeje podílu na nemovité věci, kdy cena tohoto podílu nepřesáhne 5 000 000 Kč, ale celá nemovitost má hodnotu vyšší než 5 000 000 Kč?

Otázky a odpovědi: Oznamovací povinnost – osvobozený příjem z prodeje rodinného domu
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling,
Ph.D.
Odpověď
Podle § 38v odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, platí, že pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. Z uvedeného vyplývá, že předmětem hlášení je jednotlivý příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen. V případě prodeje spoluvlastnického podílu na věci je tedy rozhodný příjem a nikoliv hodnota věci.
V případě prodeje nemovitých věcí nebo spoluvlastnických podílů na nich si dovoluji upozornit na to, že podle § 38v odst. 3 uvedeného zákona o daních z příjmů se oznamovací povinnost nevztahuje na příjem, o němž může údaje, které je poplatník povinen uvádět do oznámení o osvobozených příjmech, správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup, a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Generální finanční ředitelství k této věci zveřejnilo sdělení (sdělení je dostupné na stránkách Finanční správy ČR http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2015, kde bylo zveřejněno dne 29. 1. 2015), ze kterého vyplývá, že správci daně přístupnou evidencí je katastr nemovitostí České republiky.
Oznamovací povinnost se tedy nevztahuje na osvobozený příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku zapisované do katastru nemovitostí České republiky nebo na příjem z prodeje nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí České republiky [ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a), b) a v) uvedeného zákona o daních z příjmů]. Obdobně se tedy postupuje i v případě osvobozených příjmů z prodeje spoluvlastnických podílů na uvedených nemovitých věcech zapisovaných do katastru nemovitostí České republiky.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů