Otázky a odpovědi: DPH - rekvalifikace

Vydáno: 3 minuty čtení

Střední odborná škola (technického zaměření, příspěvková organizace kraje) plánuje od září otevřít v rámci své doplňkové činnosti svářečkou školu (certifikát od České svářečské společnosti – souhlas se zřízením a vedením svářečské školy, TESYDO – registrační list svářečské školy).

Otázky a odpovědi: DPH – rekvalifikace
Ing.
Václav
Benda
Předpokládá se realizace následujících kurzů:
a)
Základní (dle normy ČSN 050705), přesně stanovený rozsah kurzu – ukončení zkouškou (seznámení se se svařováním je součást i výuky některých oborů hlavní činnosti, je zde i možnost zakončit kurz zkouškou).
b)
Kurzy „vyššího stupně“ (ČSN EN ISO 9606-1, tyto kurzy nejsou součástí výuky hlavní činnosti):
účastník si objedná kurz (různé délky dle svých schopností – příprava ke zkoušce) a tento kurz zakončí zkouškou.
c)
Účastník se dostaví pouze k „přezkoušení“ (z důvodu časového omezení platnosti průkazu).
Co se týče akreditace:
Z hlediska České svářečské společnosti – škola akreditovaným zařízením není.
Z hlediska MŠMT – se jedná o akreditované obory v hlavní činnosti.
Dotazy:
Zda výše uvedená plnění jsou plněními osvobozenými dle § 57 zákona o DPH? [viz bod a), b) a c)].
Zda pojem rekvalifikace uvedený v zákoně o DPH lze chápat:
pouze v souvislosti se zákonem o zaměstnanosti (uchazeč o zaměstnání, zájemce o zaměstnání),
jakoukoliv výuku pro získání či udržování znalostí.
Odpověď
Podle odst. 1 písm. d) zákona o DPH je od daně osvobozena činnost prováděná za účelem rekvali kace poskytovaná osobami, které získaly akreditaci k provádění rekvalifikace podle příslušných předpisů. Dále také rekvalifikace poskytovaná osobami, které ji provádí k získání kvalifikačních požadavků podle státních norem nebo k získání odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti podle příslušných předpisů, pokud tyto osoby mají akreditované vzdělávací programy. Akreditovanými zařízeními jsou zařízení pověřená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k provádění rekvalifikace pro vymezenou pracovní činnost podle vzdělávacího programu a k vydávání osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Toto ustanovení navazuje na čl. 44 nařízení Rady (EU) č. 280/2011, podle něhož služby odborného výcviku nebo rekvalifikace, na které se vztahuje podle čl. 132 směrnice o DPH osvobození od daně, zahrnují výuku přímo související s živností nebo povoláním, jakož i výuku zaměřenou na získání nebo udržování znalostí pro odborné účely. Délka trvání kurzu odborného výcviku nebo rekvalifikace je pro tento účel nepodstatná. Z výše uvedené obecné právní úpravy lze podle mého názoru dovodit, že na uvedené svářečské kurzy, včetně přezkoušení se vztahuje osvobození od daně bez nároku na odpočet daně podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH. Pojem rekvalifikace je tedy třeba chápat šířeji, než ho chápe zákon o zaměstnanosti, jak potvrzuje čl. 44 prováděcích nařízení ke směrnici o DPH.