Otázky a odpovědi: DPH - souhrnný daňový doklad

Vydáno: 3 minuty čtení

Společnost s ručením omezeným, měsíční plátce DPH, dodává svým zákazníkům se sídlem v ČR, plátcům DPH, zboží takto: a) vystaví zálohovou fakturu na dodávku zboží ve výši 100 % ceny (včetně DPH), b) po zaplacení dodá do 3–5 pracovních dnů zboží, c) současně s dodávkou zboží vystaví jeden daňový doklad, na který uvede mj.: – den uskutečnění zdanitelného plnění (tj. den dodání zboží), – den přijetí úplaty.

Otázky a odpovědi: DPH – souhrnný daňový doklad
Ing.
Václav
Benda
Příklad:
zálohová faktura na částku 1 210 Kč je vystavena 24. 4. 2018,
den přijetí úplaty 1 210 Kč je 27. 4. 2018,
zboží je dodáno 3. 5. 2018,
den uskutečnění zdanitelného plnění je 3. 5. 2018,
společnost vystaví dne 4. 5. 2018 (do 14 dnů ode dne přijetí úplaty) jeden daňový doklad, na který uvede den přijetí úplaty i den uskutečnění plnění (dodání zboží). Dále uvede základ daně 1 000 Kč, daň 210 Kč, vyúčtování zálohy, rozsah a předmět plnění a další údaje podle § 29 zákona o DPH.
Společnost přizná daň ve výši 210 Kč za období duben 2018 (ke dni přijetí úplaty). Je uvedený postup správný? Stačí vystavit jeden daňový doklad?
Odpověď
Uvedený postup není v souladu se současným zněním zákona o DPH. Podle § 28 odst. 4 zákona o DPH musí být daňový doklad vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň. Podle § 20a zákona o DPH vzniká povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, povinnost přiznat daň z takto přijaté částky vzniká k datu jejího přijetí. Prakticky to tedy znamená, že v uvedeném případě musí být vystaveny 2 daňové doklady. Do 15 dnů ode dne přijetí úplaty musí být vystaven daňový doklad na přijatou zálohu (1 000 Kč + 210 Kč daň) a do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění musí být vystaven daňový doklad na doplatek. Podle současně platného znění zákona o DPH nelze vystavit v uvedeném případě ani souhrnný daňový doklad podle § 31b zákona o DPH, který může být vystaven na několik samostatných plnění uskutečněných pro jednu osobu, v rámci jednoho kalendářního měsíce. V uvedeném případě se jedná pouze o jedno plnění, na které byla přijata předem záloha, a proto vystavení souhrnného daňového dokladu není podle současného znění § 31b zákona o DPH možné. Podle připravované novely zákona o DPH, kterou již schválila vláda a která by měla nabýt účinnosti od 1. 1. 2019, by mělo být možné vystavení souhrnného daňového dokladu také na jedno samostatné zdanitelné plnění a jednu nebo více úplat, ze kterých vznikla povinnost přiznat daň, přijatých v rámci kalendářního měsíce, v němž došlo k uskutečnění tohoto plnění, pokud se toto plnění uskutečnilo a tyto úplaty se vztahují ke zdanitelnému plnění, které se poskytuje pro jednu osobu. V uvedeném případě však nebude ani v roce 2019 možné vystavit souhrnný daňový doklad, pokud bude záloha přijata v jiném kalendářním měsíci, než ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění. V tomto případě budou muset být nadále vystavovány 2 daňové doklady. Souhrnný daňový doklad bude možno po účinností novely zákona o DPH vystavit v případě, že přijetí zálohy a uskutečnění zdanitelného plnění proběhne ve stejném kalendářním měsíci.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty