Svěřenské fondy

Vydáno: 17 minut čtení

Jednou z diskutovaných oblastí v rámci odborné veřejnosti je daňový režim svěřenského fondu. Cílem tohoto příspěvku je proto vysvětlit základní pravidla fungování daňového režimu svěřenského fondu, jeho povinnosti v rámci správy daní a rovněž nastínit výkladově nejasné pasáže, o kterých se v současné době diskutuje v rámci odborné veřejnosti i se státní správou. Příspěvek neřeší daňový režim svěřenského fondu z pohledu daně z přidané hodnoty.

Svěřenské fondy
Zenon
Folwarczny,
ředitel daňového oddělení, PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o.
Karel
Herbst
manažer daňového oddělení, PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o.
 
1 Pojem svěřenský fond obecně
Svěřenský fond, jako právní institut založený na principech správy cizího majetku, může v České republice vznikat od 1.1.2014, tj. od účinnosti nového občanského zákoníku1). Zakladatel svěřenského fondu vyčlení a převede vybraný majetek pod správu tzv. správce svěřenského fondu pro určitý soukromý nebo veřejný účel a případně pro pozdější převod do vlastnictví třetí osoby (např. z důvodu dědictví) nebo může svěřenský fond vznikat přímo vyčleněním majetku z důvodu smrti. Do svěřenského fondu může vyčleňovat libovolná osoba majetek i po jeho vzniku. Jelikož se jedná o nový institut, který v našich podmínkách ještě není zažitý, vzniká v praxi řada nejasností a otázek.
 
2 Daňové ošetření svěřenského fondu
 
2.1 Povinnost daňové registrace
Svěřenský fond není právnickou osobou a nemá právní osobnost. Svěřenský fond je však poplatníkem daně z příjmů právnických osob2), a proto podléhá registrační povinnosti k daním. Svěřenský fond podává daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob a průběžně zdaňuje své příjmy. Jelikož svěřenský fond nemá sídlo, vzniká otázka, který finanční úřad je místně příslušným pro daný svěřenský fond. Z informace k registraci svěřenských fondů vydané Generálním finančním ředitelstvím dne 30.4.2014 (č. j.: 22438/14/700141000-010450) vyplývá, že jakýkoliv svěřenský fond se registruje na Finančním úřadě pro hlavní město Prahu - Územním pracovišti pro Prahu 7, který je považován za místně příslušného správce daně pro všechny daně s výjimkou případů správy daně z nemovitých věcí (pokud je nemovitá věc součástí vyčleněného majetku do svěřenského fondu). U správy daně z nemovitých věcí zůstává místní příslušnost správce daně nezměněna - tj. místě příslušný je finanční úřad dle polohy nemovitosti.
Pro zaregistrování svěřenského fondu k dani z příjmů právnických osob je zapotřebí následující: