Účetnictví a účetní výkaznictví o rozdělení zisku a o zálohách na podíl na zisku

Vydáno: 13 minut čtení
Účetnictví a účetní výkaznictví o rozdělení zisku a o zálohách na podíl na zisku
prof. Ing.
Libuše
Müllerová
CSc.
Výsledek hospodaření (zisk nebo ztráta) je součástí vlastního kapitálu vykazovaného v pasivech rozvahy. Podle staré právní úpravy musel být zisk nejprve vykázán v účetní závěrce za běžné účetní období. Nebylo dovolené vyplácet zálohy na podíl na zisku ani u akciové společnosti (§ 178 obch. zák.), ani u společnosti s ručením omezeným (§ 123 obch. zák.). Teprve v následujícím účetním období byl zisk převeden do schvalovacího řízení a valná hromada, která se podle ustanovení obch. zák. měla konat do šesti měsíců po rozvahovém dni, schválila účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku1). To pak bylo podkladem pro zaúčtování toho rozdělení (povinné příděly do fondů, výplata podílů, případně zbytek zisku zůstal nerozdělený). Z přiznaných podílů společníkům byla sražena a odvedena srážková daň, pokud nebyla výplata podílů na zisku od této daně osvobozena (dle § 19 ZDP). Postup účtování ukazuje následující schéma:
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=3875.jpg aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=3879.jpg
PŘÍKLAD
Účetní jednotka vykázala v běžném účetním období výnosy 600, náklady 300; povinné fondy byly naplněny, valná hromada rozhodla, že celý zisk bude vyplacen společníkům.