Otázky a odpovědi: Paušální výdaje na dopravu podle § 24, odst. 2, písm. zt) zákona o daních z příjmů

Vydáno: 2 minuty čtení

Fyzická osoba má příjmy z nájmu nemovitostí, které daní podle § 9 zákona o daních z příjmů a výdaje uplatňuje ve skutečné výši. Pro zajištění těchto příjmů také využívá osobní automobil. Lze v tomto případě uplatnit paušální výdaje na dopravu podle § 24, odst. 2, písm. zt) zákona o daních z příjmů? Protože je toto vozidlo také využíváno k soukromým účelům, bude paušál uplatněn ve výši 4 000 Kč za měsíc a ostatní výdaje budou kráceny o 20 %.

Otázky a odpovědi: Paušální výdaje na dopravu podle § 24, odst. 2, písm. zt) zákona o daních z příjmů
Ing.
Eva
Sedláková
Odpověď
Zákon o daních z příjmův § 24 odst. 2 písm. zt) stanoví mimo jiné, že daňovým výdajem je paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem, pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle písmene k) tohoto odstavce, ve výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě. Paušální výdaj na dopravu je možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání.
Vlastní-li pronajímatel automobil (případně ho má najatý) s tím, že předmětný automobil skutečně využívá jak pro osobní potřebu, tak i pro účely pronajímání nemovitých věcí, a předmětný automobil nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě, může si uplatnit paušální výdaj na dopravu, a to 4 000 Kč měsíčně. Případné další doložené výdaje spojené s pracovními cestami pronajímatele budou kráceny o 20 % v souladu s § 25 odst. 1 písm. x) zákona o daních z příjmů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů