Otázky a odpovědi: Příspěvek z úřadu práce na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením z pohledu daně z příjmů

Vydáno: 3 minuty čtení
Otázky a odpovědi: Příspěvek z úřadu práce na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením z pohledu daně z příjmů
Ing.
Eva
Sedláková
Mám firmu, která zaměstnává více jak 50 % pracovníků se ZPS (změněnou pracovní schopností) a dosud jsem v daňových přiznáních jak v minulých letech, tak i za rok 2017, vykazoval příspěvek obdržený z úřadu práce na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě podle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., který činil např. v roce 2017 částku 144 000 Kč, v daňovém přiznání jako zdanitelný příjem. V čísle 1/2018 je uvedeno, že příjem z titulu zaměstnávání osob zdravotně postižených od úřadu práce je v souladu s § 4 zákona o daních z příjmů od daně osvobozen. Mám dotaz, zda se tato skutečnost na mě vztahuje a mohu pak příjem 144 000 Kč uvést v opravném daňovém přiznání za rok 2017, jako příjem osvobozený od daně?
Odpověď
Zákon o daních z příjmů v § 4 odst. 1 písm. h) stanoví mimo jiné, že od daně je osvobozen příjem získaný ve formě plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti. Jde-li o příjem z titulu státní politiky zaměstnanosti, jedná se v souladu se zák. č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, o příspěvky na zřízení účelných pracovních míst, vytváření veřejně prospěšné práce, zabezpečení odborné praxe pro absolventy středních a vysokých škol, osoby zdravotně postižené, o příspěvky na rekvalifikaci nebo počínaje rokem 2015 o příspěvek v době částečné nezaměstnanosti, který může podle § 115 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, úřad práce poskytnout zaměstnavateli. Obdrží-li podnikatel – fyzická osoba, příspěvek na mzdy osob zdravotně postižených, jedná se o příjem od daně osvobozený. V daném případě však musí pamatovat na ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů, tj. příslušné mzdy hrazené z tohoto příspěvku nesmí uplatnit jako výdaj daňový. Citovaný § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů stanoví, že do daňových výdajů nelze uplatnit výdaje, které se vztahují k příjmům od daně osvobozeným.
Opravné daňové přiznání za rok 2017 podnikatel fyzická osoba, který výše uvedený příspěvek zahrnul do zdanitelných příjmů, podat může. Současně však nesmí zapomenout upravit i daňové výdaje.