Obecná a specifická pravidla proti zneužívání daňového práva ve vybraných zemích Evropské unie, 4. část

Vydáno: 23 minut čtení

Článek je pokračováním příspěvku pojednávajícím o obecných (GAAR) a specifických (SAAR) pravidlech proti zneužívání daňových systémů v zemích Evropské unie. V nynějším závěrečném díle se seznámíme s aplikací těchto pravidel ve zbývajících zemích Evropské unie, tj. Bulharsku, České republice, Irsku, Kypru, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Maltě, Nizozemí, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku.

Obecná a specifická pravidla proti zneužívání daňového práva ve vybraných zemích Evropské unie IV. díl - závěrečný
Ing.
Veronika
Dvořáková
Ph.D.
 
1 Bulharsko
V Bulharsku jsou uzákoněna obecná pravidla proti zneužívání a dále pravidla nízké kapitalizace. Problematika ovládaných zahraničních společností ani daňových rájů není zákonem nijak řešena. V některých případech však může mezi subjekty vzniknout „fiktivní“ spřízněný vztah pro daňové účely, a to zejména v situacích, pokud poplatník vstoupí do transakce s nerezidentem registrovaným ve státě mimo Evropskou unii, v němž je daň z příjmů nižší než 60% daně z příjmů v Bulharsku, a pokud daný stát nekooperuje při výměně informací, přestože byla uzavřena daňová úmluva. Tato skutečnost může mít samozřejmě neblahý dopad na daňové zatížení poplatníka.
 
1.1
Obecná pravidla jsou postavena na principu úpravy daňové povinnosti správcem daně, pakliže zjistí, že některé transakce byly sjednány za účelem vyhnutí se dani. Tato problematika se dotýká nejen spřízněných subjektů (např. v rámci převodních cen), ale také nespojených osob. Transakce vedoucí k vyhnutí se dani nebude odpočitatelnou položkou od základu daně.
 
1.2
Co se týče pravidel nízké kapitalizace, ta mají zabránit nadměrnému odpočtu úroků od základu daně. Omezuje se odpočet nákladových úroků placených společníkům nebo třetím stranám, kromě bank a leasingových institucí (s výjimkou spojených osob). Bulharská pravidla nízké kapitalizace jsou postavena částečně na principu EBIT a částečně na poměru dluhu k vlastnímu kapitálu. Tedy, pokud závazky (dluh) překročí trojnásobek vlastního kapitálu, je nezbytné dále testovat, zda čisté nákladové úroky převyšují částku v hodnotě 75% z hospodářského výsledku (bez nákladových a výnosových úroků), tj. zda převyšují 75% EBIT. Pokud ano, nejsou úroky daňově účinné. Stejně tak jsou neodpočitatelné, pokud je hospodářský výsledek (EBIT) záporný. Daňově neuznatelné úroky však mohou být odečteny od základu daně v následujících pěti zdaňovacích obdobích, pokud nejsou opět vyloučeny pravidly nízké kapitalizace. Na závěr zmiňme, že pravidlům nízké kapitalizace nebudou podléhat ty úroky, které jsou součástí vstupní ceny majetku.
 
2 Česká republika
V českém daňovém zákoně jsou ustanovena obecná pravidla proti zneužívání a dále pravidla nízké kapitalizace. Specifická pravidla v podobě CFC pravidel a pravidel proti daňovým rájům implementována nebyla. Nicméně s účinností od 1.1.2013 došlo k určité změně, která zpřísnila postupy ve zdaňo