Otázky a odpovědi: Těžba kryptoměn

Vydáno: 3 minuty čtení

Prosím o stanovisko k uplatnění odpočtu DPH při těžbě kryptoměn. Podnikatel OSVČ, příp. obchodní korporace s. r. o. – plátce DPH – v rámci své činnosti nakoupí zařízení nutné k těžbě kryptoměn, uplatní odpočet DPH na pořízení HIM, sloužícího k těžbě. Následně těží kryptoměnu, kterou převádí na bankovní účet FO, příp. s. r. o. vedený v CZK. Prodej kryptoměny, po odečtení nákladů vzniklých v souvislosti s těžbou (odpisy HIM, příp. náklady na elektřinu) je součástí základu daně, který v rámci svého daňového přiznání zdaní daní z příjmů. Je možné uplatnit odpočet DPH na pořízený HIM (příp. na faktury za elektřinu), pokud tato zařízení či spotřeba slouží plně nebo částečně k těžbě kryptoměny?

Otázky a odpovědi: Těžba kryptoměn
Ing.
Václav
Benda
Odpověď
Podle § 72 odst. 1 zákona o DPH je plátce oprávněn k odpočtu daně u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování zdanitelných plnění nebo pro další vyjmenované účely. Z tohoto ustanovení vyplývá, že plátce nemá nárok na odpočet daně, pokud přijaté zdanitelné plnění sice použije v rámci svých ekonomických činností, ale pro účely uskutečňování osvobozených plnění bez nároku na odpočet daně. Podle rozsudku Soudního dvora Evropské unie C-264/14 ve věci David Hedqvist, se článek 2 odst. 1 písm. c) směrnice o DPH vztahuje i na směnu tradičních měn za jednotky virtuální měny a naopak, která se uskutečňují oproti zaplacení určité částky odpovídající marži, a cenou, za kterou ji „směnárník“ prodává svým zákazníkům, tj. jedná se o poskytnutí služby za úplatu. Z uvedeného rozsudku také vyplývá, že směna tradičních měn za jednotky virtuální měny a naopak, která se uskutečňuje oproti zaplacení určité částky odpovídající marži, kterou představuje a cenou, za kterou ji prodává „směnárník“ svým zákazníkům, představuje plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty podle čl. 135 odst. 1 písm. e) směrnice o DPH, jemuž odpovídá § 54 odst. 1 písm. i) zákona o DPH. Z výše uvedeného rozsudku a výkladu GFŘ k němu vyplývá, že směnu kryptoměny za tradiční měny je třeba pro účely zákona o DPH chápat jako finanční činnost prováděnou v rámci ekonomické činnosti. Z toho pro zadanou konkrétní situaci podle mého názoru vyplývá, že u přijatých zdanitelných plnění (např. při pořízení dlouhodobého majetku využívaného k této činnosti nebo u nakoupené elektřiny pro tuto činnost) použitých pro tuto finanční činnost, která je osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně, nemá plátce nárok na odpočet daně. Pokud by byla uvedená přijatá zdanitelná plnění používána jak pro finanční činnost, tak i pro zdanitelná plnění nebo další účely, kdy plátci vzniká nárok na odpočet daně, mohl by plátce uplatnit podle § 72 odst. 6 zákona o DPH v částečné výši, tj. v krácené výši podle § 76 zákona o DPH.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty