Jiný výsledek hospodaření minulých let

Vydáno: 14 minut čtení
Jiný výsledek hospodaření minulých let
prof. Ing.
Libuše
Müllerová
CSc.
S účinností od 1. ledna 2013 byl do vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, doplněn nový paragraf 15a s názvem Výsledek hospodaření minulých let.
1 Doplnění rozvahové položky a úprava účtového rozvrhu
Na základě tohoto ustanovení se doplňuje v pasívech rozvahy nová rozvahová položka
Jiný výsledek hospodaření minulých let
ve vlastním kapitálu, v oddíle fondů tvořených ze zisku. Zároveň si účetní jednotka v účtové skupině
42 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
1) zřídí účet se stejným názvem, kterému můžeme přiřadit některé z volných míst číslování syntetických účtů, např. 427 - Jiný výsledek hospodaření minulých let (lze použít i jiné v číselné řadě volné číslo účtu, neboť účetní jednotka si číslování syntetických účtů upravuje sama, směrná účtová osnova pro podnikatele je závazná pouze do úrovně účtových skupin).
Celkem se tedy v účtové skupině 42 jedná o tyto účty a na ně navazující řádky v pasivech rozvahy:
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
421 - Zákonný rezervní fond (A. III.1.)
422 - Nedělitelný fond (A. III.1.)
423 - Statutární fondy (A. III.2.)
424 - Ostatní fondy (A. III.2.)
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let
428 - Nerozdělený zisk minulých let (A. IV.1.)
429 - Neuhrazená ztráta minulých let (A. IV.2.)
427 - Jiný výsledek hospodaření minulých let (A. IV.3.)
Dosavadní způsob účtování respektoval v případech, kdy se po uzavření účetních knih a sestavení a schválení účetní závěrky zjistilo, že někter