Návrh směrnice o společném konsolidovaném korporátním základu daně: zůstanou české společnosti mimo hru?, 3. část

Vydáno: 13 minut čtení

Návrh směrnice o společném konsolidovaném korporátním základu daně: zůstanou české společnosti mimo hru?
doc. Ing.
Danuše
Nerudová
Ph. D.
Pokračování z předcházejícího čísla
Konsolidace
Návrh textu směrnice zakotvuje v článku 54 dva kumulativní požadavky na společnosti, aby mohly být označeny za způsobilé společnosti. Za způsobilé dceřiné společnosti se považují všechny přímé i nepřímé dceřiné společnosti, ve kterých má společnost:
a)
právo vykonávat více než 50 % hlasovacích práv;
b)
vlastnické právo odpovídající více než 75 % kapitálu společnosti nebo více než 75 % práv spojených s nárokem na zisk.
Návrh směrnice taktéž zavádí pro výpočty prahových hodnot účastí v nepřímých dceřiných společnostech následující pravidla:
a)
jakmile je u přímých a nepřímých dceřiných společností dosaženo prahové hodnoty pro hlasovací práva, má se za to, že mateřská společnost drží 100 % těchto práv;
b)
nárok na zisk a vlastnictví kapitálu se vypočítají vynásobením podílů držených v dceřiných společnostech, které představují mezičlánek na každé úrovni hierarchie; při tomto výpočtu se berou v potaz také vl

Související dokumenty